Прием на колежани


Отворена политика за прием

Колеж “Адам Смит” е възприел отворена политика по отношение на приема на колежани и приема документи до попълване на местата в групите. Ние вярваме, че всеки трябва да има шанс да провери възможностите си и да покаже, че може да се справи с изискванията на програмата. Отвореният достъп до програмите ни обаче, не гарантира успешно завършване. Напротив, немалък брой колежани не успяват да покрият минималните стандарти и отпадат от програмата.

Програмата по “Предприемачество и мениджмънт” предвижда входен тест за установяване на нивото на обща подготовка на колежаните. Резултатите не са елемент от механизъм за класиране, а дават на преподавателския екип и администрацията ориентир за състава на групата. Програмата по “Бизнес мениджмънт” изисква предварителни познания в областта на икономиката и мениджмънта. За нея е предвиден входен тест за установяване на такава подготовка или опит. Подробности и за двата теста можете да намерите по-долу в секцията на съответната програма.

Срокове

Кандидатите могат да подават документи за прием в Колежа за учебната 2017-2018 година от 3 май до 15 септември за програма „Предприемачество и мениджмънт“ и до 3 ноември – за програма „Бизнес мениджмънт“. 

След посочените срокове е възможен прием на документи по изключение и при наличие на свободни места в групите.

Такси за обучение

Размера на таксите за обучение и възможностите за отстъпки можете да намерите на тази страница.

Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

– Документи се приемат от 3 май.

– Крайният срок за приемане на документи е 15 септември, петък.

– Молба за прием в Колежа (по образец)

– Копие от дипломата за средно образование. Оригиналът на дипломата се представя само за сверяване и се връща веднага на кандидата.

– Цветна снимка в паспортен формат.

– Медицинско свидетелство от личния лекар.

– Кандидатите попълват тест за обща подготовка, чиято продължителност е 45 минути. Тестът съдържа въпроси от областта на езиковата култура, логиката и въпроси, очертаващи общата култура на кандидата.

– За теста не е необходима и не се предвижда предварителна подготовка – неговата цел е да даде вярна и точна моментна представа за нивото на кандидатите.

– Тестът е компютъризиран, което позволява стартирането му по всяко време и незабавна обработка на резултатите.

– Обикновено ние препоръчваме тестът да бъде направен при личното подаване на подготвените документи за кандидатстване, за да се пести време на кандидатите и да не се налага друго посещение.

– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение

– до 30 (тридесет) човека в неприсъствена форма на обучение

Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка). Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

– Документи се приемат от 3 май.

– Крайният срок за приемане на документи е 3 ноември, петък

– Молба за прием в Колежа (по образец)

– Копие от дипломата за последната завършена степен на образование. Оригиналът на дипломата се представя само за сверяване и се връща веднага на кандидата. Когато кандидатът е преминал/завършил обучение в областта на икономиката и мениджмънта, без значение от нивото, се представят и копия от получените дипломи, свидетелства и удостоверения/сертификати.

– Цветна снимка в паспортен формат.

– Тази програма изисква предварителни базови познания и умения, свързани с икономиката и мениджмънта.

– За улеснение на кандидатите е разработен компютъризиран кратък тест, който се полага на място в Колежа или дистанционно. След приключването му резултатите могат да бъдат обсъдени между кандидата и представител на Колежа. Целта на този разговор е да потвърди наличието на подходяща и достатъчна предварителна подготовка и двете страни да бъдат сигурни, че характеристиките и изискванията на програмата са адекватни на възможностите, намеренията и целите на кандидата.

– За нас е важно да установим на достатъчна предварителна подготовка, която да гарантира, че приетите в програмата колежани ще мога да се справят с нивото на предлаганото учебно съдържание и с изискванията за ниво на компетентност при завършване. Такава предварителна подготовка може да е придобита в предходни обучения или като част от професионален опит.

– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение

– до 5 (пет) човека в неприсъствена форма на обучение*

* Програмата е разработена в специфичен формат и е установен баланс между различните видове активности. Приемът в изцяло неприсъствена форма на обучение се допуска само след подробно събеседване и оценка на нуждите и възможностите на кандидата да се справи с подобно предизвикателство.