Администрация


Андрей Стойчев е директор на Националния учебен център и на Колеж по мениджмънт „Адам Смит“. Г-н Стойчев има магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, Единбург (Шотландия) и специализации в областта на педагогиката. Професионалният му опит преди да поеме ръководството на Центъра и Колежа е свързан с бизнес консултиране и разработка на бизнес планове, програми за преструктуриране, инвестиционен анализ и стратегическо управление в рамките на малки и средни предприятия в България и по международни проекти и програми. Г-н Андрей Стойчев е пряко ангажиран с поддържането и актуализирането на учебните програми и съдържание, подбора на преподаватели и разширяването на дейността на центъра и на Колеж „Адам Смит“. Той ръководи и международната дейност на центъра – контакти с партньори и участие в проекти.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003, www.andystoycheff.com.

Буба Портокалска е заместник-директор на Колеж по мениджмънт „Адам Смит“, ръководи Учебния отдел и осъществява връзките на Колежа и Националния учебен център с медиите и ключовите клиенти. Възпитаник е на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика и електроника“. Г-жа Портокалска има значителен опит в организацията на професионалното обучение. Нейна отговорност са и дейностите извън строгата рамка на учебния процес, вкл. нововъведения и промени. Тя планира и координира провеждането на кампаниите за прием на колежани, включително медийната част. Г-жа Портокалска разработва, поддържа и актуализира разписанието на лекциите в съответствие с учебната програма и организира методически и административно учебния процес.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003.

Гергана Пенчева е административен секретар на Колежа и координатор на проекти по програма Еразъм+. Тя е ангажирана с административното обслужване на колежаните и на учебния процес, а освен това отговаря за поддръжката на онлайн платформата на Колежа за електронно обучение. Г-жа Пенчева има богат опит в работата с хора и обслужване на клиенти.

Участва в проектите и инициативите на Колежа в България и Европа като координатор.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003.

Чавдар Чавдаров е административен секретар в Колежа. Ангажиран е с административното обслужване на колежаните и на учебния процес, с поддръжката на информационната система и с техническата изработка на учебни материали за програмите за обучение на „Адам Смит“. Г-н Чавдаров участва в работата по проектите на Колежа по програма Еразъм+ на ЕС и в поддържането на отчетната документация, свързана с тяхното изпълнение.

Е-мейл: [email protected], тел. 02 857 2001, 02 857 2003.

Част от административния ни екип са и г-жа Петя Ненкова (финанси и счетоводство), инж. Владимир Тодоров (IT системи и поддръжка), адв. Петър Петров (правно-административни въпроси),.