Дисциплини


Представяме ви дисциплините, включени в учебните програми на Колежа по мениджмънт „Адам Смит“. Всички наши програми са авторски и съобразно с юрисдикцията на акредитацията са преминали през съответните процедури на одобрение или лицензиране в България и Великобритания.

Всяка от дисциплините се изучава в рамките на един модул, а в края на модула се провежда и изпит. След края на един модул започва друг, в съответствие с учебната програма. В един семестър в класическата двугодишна програма на “Адам Смит” се изучават средно 4-5 модули.

Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

Програмата по тази специалност е двугодишна, лицензирана от МОН.

МИКРОИКОНОМИКА
Модулът въвежда колежаните в икономическата терминология и основите на икономическата теория. Обикновено този модул е на първо място в учебната програма и чрез него се изгражда подходящата нагласа за работа с икономическа и бизнес материя.

МАРКЕТИНГ
Подробно разглеждат отделните елементи на маркетинга от гледна точка на бизнес организацията. Включват разработка и представяне на маркетингов проект.

МАКРОИКОНОМИКА
Модулът разглежда функционирането на икономиката на макрониво. Изследва основни концепции като капитал, инвестиции, спестявания, данъци, търговски и платежен баланс, държавен бюджет и преразпределяне.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Този модул занимава колежаните както с теорията на управление на човешки ресурси, така и с интересни практически-ориентирани теми – длъжностни характеристики, възнаграждения, групи, лидерство, организационни структури.

СЧЕТОВОДСТВО
Модулът е съсредоточен върху практически занимания, предхождани от въвеждаща теория. Практическите занимания се водят в компютърен кабинет.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Разглежда процеса на стратегическо управление в бизнес организацията. Модулът включва изучаване на инструментариума за анализ и прилагане на стратегически решения и политики. Включва разработка на бизнес проект.

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Модулът предлага детайлизиран поглед върху финансите на фирмата, структурата им, начините за управление. Разглежда капиталовите пазари, ролята на търговските банки и централната банка. Изучава финансовия анализ като инструмент за оптимизиране на фирменото управление.

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Разглежда инвестиционния процес от идеята до вземането на решение за приемане или отхвърляне на инвестицията. Включва разработка на инвестиционен проект.

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношенията между хората на работното им място. Освен много полезен, модулът е и забавен и предлага множество реални казуси и симулации.

СТАТИСТИКА
Основи на бизнес статистиката. Модулът е ориентиран към методи и инструменти за обработка на бизнес информация.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Разглежда процеса и етапите на подготовка, изпълнение и приключване на проект. Включва разработка на конкретен проект.

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Модулът е фокусиран основно върху Търговския закон, Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за защита на конкуренцията. Разглежда структурата на цялата действаща законова уредба и обръща особено внимание на актовете, свързани с правилата за бизнес и правата на потребителите. Част от модула е посветена на принципите на медиацията като инструмент за решаване на спорове и на разглеждането на Закона за медиацията.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

ЕЗИКОВА КУЛТУРА
Модулът предполага усъвършенстване на вербална и писмена комуникации.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Дисциплината се занимава със структурата на държавната власт, йерархията, задълженията и правомощията на администрацията. Представя историята на създаването на днешния ЕС, проследява основополагащите договори и принципи на Съюза, набелязва актуалните тенденции в развитието му.

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Дисциплината е базирана изцяло на програми с отворен код. Основната операционна система, която се ползва от работните станции, е Ubuntu Linux, а обучението се извършва с помощта на пакета LibreOffice – текстообработка, електронни таблици, презентации. Има възможност за преход и сравнение с Microsoft Office.

БИЗНЕС СОФТУЕР
Като естествено продължение на модул „Информационни и комуникационни технологии“ от общообразователния пакет, тази дисциплина представя разнообразието от програмни продукти, които могат да улеснят работните процеси във всяка организация. Акцент се поставя върху безплатните приложения и приложенията с отворен код. Разглеждат се както стандартни офис решения, така и тясно специализирани софтуерни решения.

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ
Този модул е сред най-новите разработки на колежа. Целта му е да запознае обучаваните с характерни култури, общества, обичаи, знаци. Поставя деловите комуникациите и взаимоотношения в по-широк контекст.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Допълнителните дисциплини присъстват в учебния план за специалността, но поради сходство на предметната материя се изучават заедно с други дисциплини или включват преобладаващо самостоятелна работа. За тях се формира отделна оценка.

Такива дисциплини са:

Предприемачество
Икономика на предприятието
Учебно-тренировъчна фирма
Бизнес софтуер
Производствена практика

Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка).

Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

МЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Мениджмънт в организациите разглежда и оценява в сравнителен план различните подходи към организационните теории. Сред целите на модула е постигане на разбиране на ключовите елементи от организационната структура и проектирането на организации (организационен дизайн), на управленските процеси в организационен план, на концепциите за организационна стратегия и цели и тяхната връзка с организационната ефективност и ефикасност. Изучават се механизмите за реакция на организацията при вътрешен и външен натиск, както и процесите на организационна промяна и организационно развитие.
* Модулът предполага предварителни познания за функциите на мениджмънта.

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
Модулът предполага висока степен на осъзнаване и критична оценка на нуждата и обхвата на процеса на корпоративно стратегическо планиране. От изключителна важност са подходите, методите и инструментите за анализ на състоянието на организацията. Разглеждат се формулирането, оценката на различни стратегически алтернативи и изборът на приложима стратегия. Отделя се внимание на прилагането и механизмите за наблюдение и контрол, както и на специфичните предизвикателства, които поставя пред бизнеса съвременната и динамично променяща се среда.
* Модулът предполага предварително познаване на общия процес на анализиране и планиране в организациите, както и на основните видове генерични стратегии. 

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Модулът разглежда характера и предимствата на стратегическия подход към управлението и развитието на хора, връзката на стратегията по ЧР и обвързаните с нея дейности в организацията с по-широките корпоративни цели на организацията. Обучението цели постигане на висока степен на разбиране на стратегиите по ЧР и разглеждането на хората като основен ресурс на организацията, както и създаване на умения за структуриране, изпълнение, наблюдение и оценка на този вид стратегии. Подчертано внимание се отделя на важността на процесите на учене и развитие в организациите и на създаването и поддържане на подходящ климат за  устойчиви и ефективни взаимоотношения.
* Модулът надгражда – поради което изисква предварителни познания за – управлението на човешки ресурси във функционален план (мотивационни теории, теории за лидерството, проектиране на длъжности, организационни структури, структуриране и работа в екипи, комуникации в организацията).

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ
Модулът по “Корпоративни финанси” надгражда базови знания и умения в областта на фирмените финанси. Ориентиран е към ключови теми – ролята на корпоративния финансов мениджър (вкл. по отношение на сливания и придобивания), източниците на инвестиционно финансиране и техните специфики, изследване на алтернативни инвестиционни решения посредством техники за анализ, оценка на стойността на акциите, дивидентна политика, цена на капитала, практически ситуации, свързани с управлението на оборотния капитал.
* Модулът изисква познания в областта на фирмените финанси на ниво функционално управление (стойност на парите във времето, парични потоци, планиране на инвестиции, ключови показатели от полето на финансовия анализ, познаване и умения за разчитане и работа с финансови отчети (ОПР, Баланс, Отчет за паричните потоци).

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Този модул е структуриран като учебен казус (case study). Целта му е обучаваните да постигнат висока степен на разбиране на предизвикателствата, които поставя глобалната среда пред бизнес организациите – бизнес, политическа, социална и културна среда, процеси на глобализация, международна търговия. Работата по този модул изисква структурирането на подробен стратегически бизнес план за организация, работеща в международни условия. Колежаните упражняват на практика знанията си за процеса на стратегически анализ и планиране, привеждане на стратегическия план в действие, оценката за изпълнението му. Програмата предвижда още разглеждане на специфичните организационни структури за подобни организации и степента, в която се са повлияни от международния характер на операциите. Специално внимание се отделя на макроикономическите фактори, които обуславят средата и условията за бизнес, включително фактори, които на пръв поглед оказват само косвено влияние върху организацията, но поради глобалната обвързаност могат да доведат до рискове пред организационното развитие или до нови възможности.