Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка).

Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

Бизнес дисциплини

МЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Мениджмънт в организациите разглежда и оценява в сравнителен план различните подходи към организационните теории. Сред целите на модула е постигане на разбиране на ключовите елементи от организационната структура и проектирането на организации (организационен дизайн), на управленските процеси в организационен план, на концепциите за организационна стратегия и цели и тяхната връзка с организационната ефективност и ефикасност. Изучават се механизмите за реакция на организацията при вътрешен и външен натиск, както и процесите на организационна промяна и организационно развитие.
* Модулът предполага предварителни познания за функциите на мениджмънта.

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
Модулът предполага висока степен на осъзнаване и критична оценка на нуждата и обхвата на процеса на корпоративно стратегическо планиране. От изключителна важност са подходите, методите и инструментите за анализ на състоянието на организацията. Разглеждат се формулирането, оценката на различни стратегически алтернативи и изборът на приложима стратегия. Отделя се внимание на прилагането и механизмите за наблюдение и контрол, както и на специфичните предизвикателства, които поставя пред бизнеса съвременната и динамично променяща се среда.
* Модулът предполага предварително познаване на общия процес на анализиране и планиране в организациите, както и на основните видове генерични стратегии. 

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Модулът разглежда характера и предимствата на стратегическия подход към управлението и развитието на хора, връзката на стратегията по ЧР и обвързаните с нея дейности в организацията с по-широките корпоративни цели на организацията. Обучението цели постигане на висока степен на разбиране на стратегиите по ЧР и разглеждането на хората като основен ресурс на организацията, както и създаване на умения за структуриране, изпълнение, наблюдение и оценка на този вид стратегии. Подчертано внимание се отделя на важността на процесите на учене и развитие в организациите и на създаването и поддържане на подходящ климат за  устойчиви и ефективни взаимоотношения.
* Модулът надгражда – поради което изисква предварителни познания за – управлението на човешки ресурси във функционален план (мотивационни теории, теории за лидерството, проектиране на длъжности, организационни структури, структуриране и работа в екипи, комуникации в организацията).

КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ
Модулът по “Корпоративни финанси” надгражда базови знания и умения в областта на фирмените финанси. Ориентиран е към ключови теми – ролята на корпоративния финансов мениджър (вкл. по отношение на сливания и придобивания), източниците на инвестиционно финансиране и техните специфики, изследване на алтернативни инвестиционни решения посредством техники за анализ, оценка на стойността на акциите, дивидентна политика, цена на капитала, практически ситуации, свързани с управлението на оборотния капитал.
* Модулът изисква познания в областта на фирмените финанси на ниво функционално управление (стойност на парите във времето, парични потоци, планиране на инвестиции, ключови показатели от полето на финансовия анализ, познаване и умения за разчитане и работа с финансови отчети (ОПР, Баланс, Отчет за паричните потоци).

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС
Този модул е структуриран като учебен казус (case study). Целта му е обучаваните да постигнат висока степен на разбиране на предизвикателствата, които поставя глобалната среда пред бизнес организациите – бизнес, политическа, социална и културна среда, процеси на глобализация, международна търговия. Работата по този модул изисква структурирането на подробен стратегически бизнес план за организация, работеща в международни условия. Колежаните упражняват на практика знанията си за процеса на стратегически анализ и планиране, привеждане на стратегическия план в действие, оценката за изпълнението му. Програмата предвижда още разглеждане на специфичните организационни структури за подобни организации и степента, в която се са повлияни от международния характер на операциите. Специално внимание се отделя на макроикономическите фактори, които обуславят средата и условията за бизнес, включително фактори, които на пръв поглед оказват само косвено влияние върху организацията, но поради глобалната обвързаност могат да доведат до рискове пред организационното развитие или до нови възможности.