Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

Програмата по тази специалност е двугодишна, лицензирана от МОН.

Бизнес дисциплини

МИКРОИКОНОМИКА
Модулът въвежда колежаните в икономическата терминология и основите на икономическата теория. Обикновено този модул е на първо място в учебната програма и чрез него се изгражда подходящата нагласа за работа с икономическа и бизнес материя.

МАРКЕТИНГ
Подробно разглеждат отделните елементи на маркетинга от гледна точка на бизнес организацията. Включват разработка и представяне на маркетингов проект.

МАКРОИКОНОМИКА
Модулът разглежда функционирането на икономиката на макрониво. Изследва основни концепции като капитал, инвестиции, спестявания, данъци, търговски и платежен баланс, държавен бюджет и преразпределяне.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Този модул занимава колежаните както с теорията на управление на човешки ресурси, така и с интересни практически-ориентирани теми – длъжностни характеристики, възнаграждения, групи, лидерство, организационни структури.

СЧЕТОВОДСТВО
Модулът е съсредоточен върху практически занимания, предхождани от въвеждаща теория. Практическите занимания се водят в компютърен кабинет.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Разглежда процеса на стратегическо управление в бизнес организацията. Модулът включва изучаване на инструментариума за анализ и прилагане на стратегически решения и политики. Включва разработка на бизнес проект.

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Модулът предлага детайлизиран поглед върху финансите на фирмата, структурата им, начините за управление. Разглежда капиталовите пазари, ролята на търговските банки и централната банка. Изучава финансовия анализ като инструмент за оптимизиране на фирменото управление.

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Разглежда инвестиционния процес от идеята до вземането на решение за приемане или отхвърляне на инвестицията. Включва разработка на инвестиционен проект.

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношенията между хората на работното им място. Освен много полезен, модулът е и забавен и предлага множество реални казуси и симулации.

СТАТИСТИКА
Основи на бизнес статистиката. Модулът е ориентиран към методи и инструменти за обработка на бизнес информация.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Разглежда процеса и етапите на подготовка, изпълнение и приключване на проект. Включва разработка на конкретен проект.

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Модулът е фокусиран основно върху Търговския закон, Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за защита на конкуренцията. Разглежда структурата на цялата действаща законова уредба и обръща особено внимание на актовете, свързани с правилата за бизнес и правата на потребителите. Част от модула е посветена на принципите на медиацията като инструмент за решаване на спорове и на разглеждането на Закона за медиацията.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Общообразователни дисциплини

ЕЗИКОВА КУЛТУРА
Модулът предполага усъвършенстване на вербална и писмена комуникации.

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Дисциплината се занимава със структурата на държавната власт, йерархията, задълженията и правомощията на администрацията. Представя историята на създаването на днешния ЕС, проследява основополагащите договори и принципи на Съюза, набелязва актуалните тенденции в развитието му.

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Дисциплината е базирана изцяло на програми с отворен код. Основната операционна система, която се ползва от работните станции, е Ubuntu Linux, а обучението се извършва с помощта на пакета LibreOffice – текстообработка, електронни таблици, презентации. Има възможност за преход и сравнение с Microsoft Office.

БИЗНЕС СОФТУЕР
Като естествено продължение на модул „Информационни и комуникационни технологии“ от общообразователния пакет, тази дисциплина представя разнообразието от програмни продукти, които могат да улеснят работните процеси във всяка организация. Акцент се поставя върху безплатните приложения и приложенията с отворен код. Разглеждат се както стандартни офис решения, така и тясно специализирани софтуерни решения.

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ
Този модул е сред най-новите разработки на колежа. Целта му е да запознае обучаваните с характерни култури, общества, обичаи, знаци. Поставя деловите комуникациите и взаимоотношения в по-широк контекст.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Допълнителни

Допълнителните дисциплини присъстват в учебния план за специалността, но поради сходство на предметната материя се изучават заедно с други дисциплини или включват преобладаващо самостоятелна работа. За тях се формира отделна оценка.

Такива дисциплини са:

Предприемачество
Икономика на предприятието
Учебно-тренировъчна фирма
Бизнес софтуер
Производствена практика