Европейска квалификационна рамка


 

eqfЕвропейската квалификационна рамка представлява обща референтна рамка за връзка между отделните национални квалификационни системи, която осигурява по-голямо разбиране на придобитите квалификации чрез подробно обяснение на съдържанието. Целта на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е да улесни мобилността в Европейския съюз (ЕС) и да насърчи ученето през целия живот. Приета е като официален доумент през 2008 година, а до 2010 година институциите в държавите-членки трябваше да съотнесат своите системи с ЕКР. Не по-късно от 2012 година във всички издавани дипломи и сертификати трябва да има официална препратка към съответното ниво от ЕКР.

ЕКР съдържа 8 нива, които обхващат общото, професионалното и академичното образование и обучение, а също следва да се прилага и към продължаващото обучение. Колеж „Адам Смит“ и останалите професионални колежи обучават и провеждат държавни изпити за получаване на четвърта степен на професионална квалификация, която отговаря на пета степен в ЕКР.

Поради изключително голямото разнообразие на отделните квалификационни системи, осемте нива са дефинирани в контекста на резултати от обучението. Досега използваните характристики като продължителност, формата и т.н. не се отчитат в ЕКР. Дескрипторите са групирани в три категории за всяко от нивата, а именно знания, умения и компетентност.

Европейската квафикационна рамка не съдържа описание на конкретни квалификации и не предписва задължителни нива на националните системи. Всяка страна-членка определя самостоятелно и независимо съотносимостта на квалификациите от националната система спрямо ЕКР. Така например, една и съща квалификация може да бъде установена на различни нива в отделните държави-членки и дори на нива с различни и несъвместими класификатори и индекси – чрез съотнасяне към общата референтната рамка на резултатите от обучението, националният документ (диплома, сертификат) става лесно познаваем от институциите в страни, различни от тази, която е издала документа. По този начин се постига максимална прозрачност на квалификациите, улеснява се и се ускорява процесът на обработка на документите, като в същото време се запазват традициите и богатството на националните квалификационни системи.

Осемте нива на ЕКР са представени в долната таблица. Използвана е официалната1 версия на текста на български език.

Ниво Знания

В контекста на ЕКР знанията се определят като теоретични и/или фактологични

 

Умения

В контекста на ЕКР уменията са познавателни (включващи използване на логическо, интуитивно и творческо мислене) и практически (включително сръчност и използване на методи, материали, уреди и инструменти)

Компетентност

В контекста на ЕКР компетентността се описва с оглед на степента на поемане на отговорност и самостоятелност

Ниво 1
основни общи знания основни умения, необходими за изпълнение на прости задачи работа или обучение под пряко наблюдение в структуриран контекст

Ниво 2

основни фактологични знания в определена сфера на работа или обучение основни познавателни и практически умения, при които се изисква използване на съответната информация за изпълнение на задачи и решаване на рутинни проблеми чрез използване на прости правила и инструменти работа или обучение под пряко наблюдение, с известна степен на самостоятелност

Ниво 3

познаване на факти, принципи, процеси и общи понятия в определена сфера на работа или обучение набор от познавателни и практически умения, необходими за изпълнение на задачи и решаване на проблеми чрез подбор и прилагане на основни методи, инструменти, материали и информация поемане на отговорност за изпълнение на задачи при работа или обучениеприспособяване на собственото поведение към обстоятелствата при решаване на проблеми

Ниво 4

фактологични и теоретични знания в широк контекст в определена сфера на работа или обучение набор от познавателни и практически умения, необходими за намиране на решения на конкретни проблеми в определена сфера
на работа или обучение
способност за самоуправление в рамките на насоките за работен или учебен контекст, който бикновено е предвидим, но подлежи на промянанаблюдение на обичайната работа на други, като се поема известна отговорност за оценка и подобряване на работните или учебни дейности

Ниво 5

всестранни, специализирани, фактологични и теоретични знания в рамките на определена сфера на работа или обучение и осъзнаване на границите на тези знания богат диапазон от познавателни и практически умения, необходими
за разработване на творчески решения на абстрактни проблеми
упражняване на управление и наблюдение в контекста на работни или учебни дейности, при които съществуват непредвидими променипреглед и развитие на собствените постижения и постиженията на другите

Ниво 6

задълбочени познания в определена сфера на работа или обучение, които включват критическо разбиране на теории и принципи напреднали умения, които показват овладяване и новаторство, необходими за решаване на сложни и непредвидими проблеми в специализирана сфера на работа или обучение управление на сложни технически или професионални дейности или проекти, поемане на отговорност за вземане на решения в непредвидим работен или учебен контекстпоемане на отговорност за управление на професионалното
развитие на лица и групи

Ниво 7

високо специализирани знания, някои от които представляват най-новите познания в дадена сфера на работа или обучение, като основа за оригинално мислене и/или изследователска дейносткритическо осмисляне на въпроси, свързани със знанията в определена сфера и допирните точки между различни сфери специализирани умения за решаване на проблеми, необходими при научни изследвания и иновации, за да се развият нови знания и процедури и да се включат знания от различни сфери управление и трансформиране на работен и учебен контекст, който е сложен, непредвидим и изисква нови стратегически подходипоемане на отговорност с цел осигуряване на принос към професионални познания и практики и/или за анализ на стратегическите постижения на екипи

Ниво 8

най-нови знания в определена сфера на работа или обучение и допирните точки между сфери усъвършенствани и специализирани познания и техники, включително синтез и оценка, необходими за решаване на ключови проблеми в сферата на научните изследвания и/или иновациите, които разширяват и дават нови определения на съществуващи знания или професионални практики проява на значителен авторитет, новаторство, независимост, научна и професионална завършеност и трайна обвързаност с разработването на най-нови идеи или процеси в работен или учебен контекст, включително научни изследвания

 

1 Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР). Европейска комисия, Служба за официални публикации на Европейските общности, Люксембург 2008 г.