Завършване на обучението


examsТова е кратко описание на процедурата по подготовка и провеждане на финални изпити за завършване на обучението в програмите на Колежа по мениджмънт “Адам Смит”. Описанието е подготвено в помощ на колежаните, на които предстои явяване на държавни изпити (за програма “Предприемачество и мениджмънт”, лицензирана от МОН) или финални изпити (за програма “Бизнес мениджмънт”, акредитирана във Великобритания).

Процедурата се основава на приложимите нормативни документи, Националната изпитна програма (за програма “Предприемачество и мениджмънт”, лицензирана от МОН), Инструкциите за текущо оценяване и завършване на обучението на TLM (за програма “Бизнес мениджмънт”, акредитирана във Великобритания) и вътрешните правила и процедури на Колежа.

Предприемачество и мениджмънт

До държавни изпити се допускат колежани, които са положили успешно (с резултат 50 или над 50 точки) изпитите по всички предвидени в учебния план дисциплини. Когато това условие бъде изпълнено, администрацията оформя съответната документация, която позволява колежанинът да бъде допуснат до ДИ. Това не става автоматично, а след подаване на заявление от колежанина не по-късно от определения от министъра на образованието и науката за съответната изпитна сесия. Това изискване се налага, тъй като по закон колежаните имат право (1) да се явят на държавни изпити на сесия по техен избор и (2) да се явяват на държавни изпити неограничен брой пъти до успешното им полагане. В заявлението си колежаните посочват дали желаят да се явят и на двата изпита (теория и практика) или само на единия – ако преценяват, че така е по-удобно за тях или ако вече са положили успешно само единия от изпитите.

Подготовката за изпита по теория на професията се извършва по утвърдени Национални изпитни програми, които са на разложение на колежаните в разширената секция на сайта.

При подготовка за изпита по практика на професията е необходимо да се заяви тема за бизнес проект, която да бъде утвърдена със заповед на директора на Колежа. Заповедта съдържа задание за разработката, което описва задължителните и минимални изисквания към нея, както и датата, до която готовият проект следва да бъде представен за рецензия. По време на работата си колежаните имат право на консултации с преподавател по отношение на структурата и съдържанието на проекта. Готовите проекти се предават за рецензия, която колежаните получават не по-късно от една седмица преди датата на изпита по практика (защита на проекта), така че да могат да подготвят представянето си и да адресират евентуалните бележки на рецензента.

Държавни изпити може да се провеждат три пъти в годината на дати, определени със заповед на Министъра на образованието и науката. Изпитите се провеждат в януарска, юнска и септемврийска сесия. В Колежа гарантираме минимум една сесия годишно – през м. септември – тъй като интересът към ДИ през януари е традиционно слаб, а през юни учебната година в Колежа все още не е завършила. За датите на изпитите за конкретна учебна година можете да се информирате в офиса на Колежа. Заповедта, с която се определят датите, се отнася до датите на изпитите по теория на професията (писмен изпит). Изпитите по практика на професията (изготвяне и защита на проект) се по традиция се насрочват със заповед на директора на Колежа една седмица след изпита по теория. Заповедта на министъра на образованието и науката посочва и краен срок за подаване на заявление за допускане до ДИ.

Държавният изпит по теория на професията е писмен изпит с продължителност от 4 астрономически часа. Изпитът обичайно започва в 9:00 часа, а колежаните трябва да се явят пред залата не по-късно от 30 минути преди този час. Допускането в залата става след представяне на квесторите на лична карта. Настаняването в залата става по ред, определен от квесторите, а техните инструкции са задължителни за колежаните. Изпитните теми, определени в Националната изпитна програма, са запечатани в непрозрачни пликове. Темата се тегли в началото на изпита и се прочита на глас заедно с поясненията и указанията към нея. Веднага след изтеглянето се правят копия на листа с изпитния въпрос и поясненията, вкл. евентуални приложения, които се раздават на всеки колежанин. Не се разрешава напускане на залата в първите 60 минути от изпита. Всяко напускане на залата след изтичането на първите 60 минути се отбелязва в квесторския протокол.

Държавният изпит по практика на професията е представяне и защита на предварително разработен бизнес проект. Изпитът започва в 9:00 часа и продължава до изслушване на представянията и защитите на всички допуснати до изпита колежани. Изпитът се провежда пред комисия в тази последователност:

1. Представяне на разработката от колежанина (компютърна презентация до 10 минути)

2. Прочитане на рецензията върху разработката

3. Отговор на колежанина на въпросите и проблемите, повдигнати от рецензента

4. Допълнителни въпроси от комисията по разработката

Изпитните работи от изпита по теория на професията се проверяват независимо от двама проверители, а при разминаване на тяхната оценка с повече от 1 единица – от арбитър. Работите се оценяват в точки, а оценката се преобразува в шестобална, съгласно формулата, заложена в Националната изпитна програма. Оценките се обявяват веднага след оформянето им от комисията по оценяване, което обичайно отнема от 10 до 14 дни.

Оценките от изпита по практика на професията се оформят от комисията по оценяване след изслушване на всички представяния и защити в деня на изпита и се обявяват веднага.

Паралелно с провеждането на изпитите, вкл. в дните на самите изпити, се извършва проверка на учебната и изпитната документация за целия период на обучение на колежаните от представител на Регионалния инспекторат по образованието – София. Представителят на РИО има право да присъства на изпитите и да се увери в самоличността на колежаните като поиска за проверка техен документ за самоличност. Представителят на РИО определя времето на приключване на проверката на документацията, което е задължително условие за пристъпване към подготовка на свидетелствата за професионална квалификация. Колежаните, които са издържали успешно и двата държавни изпита, трябва да положат подпис върху подготвените свидетелства. След това тези свидетелства подлежат на вписване в регистъра на Министерството на образованието и науката – вписването става от директора на Колежа в присъствието на служител на МОН и представителя на РИО. След вписване в хартиения регистър, свидетелствата се сканират и качват в електронния регистър на МОН – обичайно това става в следващия работен ден. След изпълнението на тази последна стъпка, колежаните, на които е присъдена степен на професионална квалификация могат да получат свидетелствата си лично и срещу подпис в удобно за тях време. Няма краен срок за получаване на свидетелствата, а неполучените свидетелства се съхраняват в Колежа.

Бизнес мениджмънт

До финален изпит се допускат колежани, които имат положителна оценка на портфолиото за всеки от задължителните модули в програмата (всяка от отделните активности, задачи и тестове в модулите се оценява поотделно по точкова система, за да могат курсистите да получат адекватна обратна връзка за работата си).

Портфолиото на колежаните включва всички техни писмени разработки (проекти, казуси, есета) от всички изучавани модули. Прегледът на портфолиото се извършва и от TLM (извън Колежа) и цели да намери и потвърди съответствие между демонстрираните от колежаните компетенции и общите изисквания към Ниво 6 от Националната квалификационна рамка (Qualifications and Credit Framework) и Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка. Резултатът от проверката е положителна или отрицателна оценка, т.е. допускане или не до финален квалификационен изпит.

Финалният изпит се провежда под формата на присъствен писмен изпит (на български език) с малък брой затворени въпроси (с предварително зададени отговори и възможност за избор) и отворени въпроси, изискващи подробно разработване (есеистични въпроси и/или казуси). Продължителността на изпита е 4 астрономически часа.

Положителната оценка от прегледа на портфолиото носи автоматично 30 точки към финалната оценка за програмата. Максималният брой точки от финалния изпит е 70, така че сумата от двата компонента (портфолио + изпит) да е максимално 100 точки. Минималният брой точки от финалния изпит, необходим за успешно завършване на програмата, е 20, така че сумата от двата компонента (портфолио + изпит) да е не по-малко от 50 точки.

Финалният изпит се провежда между 8 и 16 седмици след завършване на обучението.

Резултатите от финалния изпит се обявяват до 3 седмици след провеждането му. Издаването на дипломи на успешно издържалите изпита става до 10 дни след обявяването на резултатите от него.