Бизнес мениджмънт

Портфолио

До финален изпит се допускат колежани, които имат положителна оценка на портфолиото за всеки от задължителните модули в програмата (всяка от отделните активности, задачи и тестове в модулите се оценява поотделно по точкова система, за да могат курсистите да получат адекватна обратна връзка за работата си).

Портфолиото на колежаните включва всички техни писмени разработки (проекти, казуси, есета) от всички изучавани модули. Прегледът на портфолиото се извършва и от TLM (извън Колежа) и цели да намери и потвърди съответствие между демонстрираните от колежаните компетенции и общите изисквания към Ниво 6 от Националната квалификационна рамка (Qualifications and Credit Framework) и Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка. Резултатът от проверката е положителна или отрицателна оценка, т.е. допускане или не до финален квалификационен изпит.

Финален изпит

Финалният изпит се провежда под формата на присъствен писмен изпит (на български език) с малък брой затворени въпроси (с предварително зададени отговори и възможност за избор) и отворени въпроси, изискващи подробно разработване (есеистични въпроси и/или казуси). Продължителността на изпита е 4 астрономически часа.

Положителната оценка от прегледа на портфолиото носи автоматично 30 точки към финалната оценка за програмата. Максималният брой точки от финалния изпит е 70, така че сумата от двата компонента (портфолио + изпит) да е максимално 100 точки. Минималният брой точки от финалния изпит, необходим за успешно завършване на програмата, е 20, така че сумата от двата компонента (портфолио + изпит) да е не по-малко от 50 точки.

Дати

Финалният изпит се провежда между 8 и 16 седмици след завършване на обучението.

Дипломиране

Резултатите от финалния изпит се обявяват до 3 седмици след провеждането му. Издаването на дипломи на успешно издържалите изпита става до 10 дни след обявяването на резултатите от него.