За колежа


shieldКолеж по мениджмънт “Адам Смит” е частен професионален колеж, създаден към Националния учебен център. Той предлага двугодишна програма с възможност за обучение – в дневна и самостоятелна форма – за придобиване на четвъртото, най-високо ниво на професионална квалификация в България. Това ниво е приравнено на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Колежът има държавен лиценз от Министерство на образованието и науката (РД 14-97, ДВ бр.57/2004, изм. РД 14-187, ДВ бр. 85/2006, изм. РД 14-475/2008 г., изм. РД 14-78/2013 г., изм. РД 14-413/2017 г.) и издава държавно  признато Свидетелство за професионална квалификация – IV степен. Всички издадени свидетелства се подават към електронния регистър на МОН.

Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ продължава традициите и опита на Училището по мениджмънт на Националния учебен център, създадено през 1992 година като звено за квалификация и преквалификация. Обучението протича в рамките на 4 семестъра (2 години). За да получи професионална квалификация по избраната специалност, колежанинът трябва да положи успешно всички предвидени в учебния план изпити. Важно е да се знае, че крайната оценка за всяка отделна дисциплина зависи не само от представянето по време на самия изпит, но и от работата на колежанина по време на заниманията (участие в работата, проекти, задания). След успешно полагане на всички изпити, колежанинът трябва да се яви на държавен изпит по теория и практика на професията по утвърдени от МОН теми. Изпитът по практика се състои в разработването и защитата пред комисия на бизнес проект. Конспектите и изискванията за държавните изпити са достъпни за колежаните още през първия семестър, така че подготовката да бъде максимално улеснена.

Представяме Ви Колеж "Адам Смит"!

В „Адам Смит“ използваме една от най-добрите системи за електронно обучение в света – Мооdle (www.moodle.org). Чрез онлайн платформата, достъпна за колежани и курсисти, се осъществява основната част от комуникацията с преподавателите и администрацията. Всички учебни дисциплини имат своето виртуално пространство в платформата, в което сме събрали текстовете на авторските учебни материали, които използваме, различни интерактивни упражнения, тестове за самопроверка, официалните изпитни тестове, интерфейс за предаване и оценяване на текущи задания и проекти. Платформата поддържа пълен профил на всеки потребител, изчислява успех при многокомпонентна схема за оценяване, показва активностите на всеки колежанин и неговия напредък във времето.

От края на лятото на 2008 година залите на Колежа са обхванати от безжично покритие. Достъпът до интернет чрез мрежата ни е отворен за всички желаещи, включително посетителите на сградата и работещите в нея. Ако желаете да се възползвате от това удобство, моля обърнете се към администрацията на Колежа, за да получите информация и указания за необходимите настройки.

От есента на 2008 година Колеж “Адам Смит” издава Europass приложения към Свидетелствата за професионална квалификация. Приложенията осигуряват прозрачност и бързо признаване на националния документ за придобита професионална квалификация на територията на ЕС. Europass приложенията са полезни при започване на работа или продължаване на обучението и допълват Европейския формат на автобиография и Европейския езиков паспорт. Повече информация можете да намерите тук .