За колежа


shieldКолеж по мениджмънт “Адам Смит” е частен професионален колеж. Той предлага двугодишна програма с възможност за обучение – в дневна и самостоятелна форма – за придобиване на четвъртото, най-високо ниво на професионална квалификация в България. Това ниво е приравнено на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Колежът има държавен лиценз от Министерство на образованието и науката (РД 14-97, ДВ бр.57/2004, изм. РД 14-187, ДВ бр. 85/2006, изм. РД 14-475/2008 г., изм. РД 14-78/2013 г., изм. РД 14-413/2017 г.) и издава държавно признато Свидетелство за професионална квалификация – IV степен, както и Удостоверения за професионална квалификация по част от професия.

Колежът продължава традициите и опита на училището по мениджмънт (1999-2004) и едноименния колеж (2004-2017) на Националния учебен център, а след промени в нормативната уредба е регистриран като отделно юридическо лице и е вписан в Регистъра на професионалните колежи на Министерството на образованието и науката.

Обучението протича в рамките на 4 семестъра (2 години). За да получи професионална квалификация по избраната специалност, колежанинът трябва да положи успешно всички предвидени в учебния план изпити. Важно е да се знае, че крайната оценка за всяка отделна дисциплина зависи не само от представянето по време на самия изпит, но и от работата на колежанина по време на заниманията (участие в работата, проекти, задания).

След успешно полагане на всички изпити, колежанинът трябва да се яви на държавен изпит по теория и практика на професията по утвърдени от МОН теми. Изпитът по практика се състои в разработването и защитата пред комисия на бизнес проект. Конспектите и изискванията за държавните изпити са достъпни за колежаните още през първия семестър, така че подготовката да бъде максимално улеснена.

"Адам Смит" е готов да те посрещне!

Разказваме за платформата за обучение на "Адам Смит"!

Хралупата - нашата платформа за онлайн обучение

В „Адам Смит“ използваме една от най-добрите системи за електронно обучение в света – Мооdle (www.moodle.org). Чрез онлайн платформата, достъпна за колежани и курсисти, се осъществява основната част от комуникацията с преподавателите и администрацията. Всички учебни дисциплини имат своето виртуално пространство в платформата, в което сме събрали текстовете на авторските учебни материали, които използваме, различни интерактивни упражнения, тестове за самопроверка, официалните изпитни тестове, интерфейс за предаване и оценяване на текущи задания и проекти. Платформата поддържа пълен профил на всеки потребител, изчислява успех при многокомпонентна схема за оценяване, показва активностите на всеки колежанин и неговия напредък във времето.

Безжичен интернет в залите, достъпен по време на обучение

От края на лятото на 2008 година залите на Колежа са обхванати от безжично покритие. „Адам Смит“ насърчава използването на устройства за достъп до информация от световната мрежа в помощ и по време на присъствените групови занимания и дискусиите с преподаватели. Голяма част от учебните казуси, с които работим, изискват колежаните да търсят, отсяват, анализират и представят информация и данни, свързани с казуса и обсъжданията.

Достъпът до интернет чрез мрежата ни е отворен за всички желаещи, включително посетителите на сградата и работещите в нея. Ако желаете да се възползвате от това удобство, моля обърнете се към администрацията на Колежа, за да получите информация и указания за необходимите настройки.

Европас приложения към всички издавани дипломи

От есента на 2008 година Колеж “Адам Смит” издава Europass приложения към Свидетелствата за професионална квалификация. Приложенията осигуряват прозрачност и бързо признаване на националния документ за придобита професионална квалификация на територията на ЕС. Europass приложенията са полезни при започване на работа или продължаване на обучението и допълват Европейския формат на автобиография и Европейския езиков паспорт. Повече информация можете да намерите тук .