Легитимност


licenz1

Колеж „Адам Смит“ е създаден със заповед на министъра на образованието и науката РД 14-97/2004, изм. РД 14-187/2006, изм. РД 14-475/2008, изм. РД 14-78/2013, изм. РД 14-413/2017.

Съгласно условията на лиценза, разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и на Закона за народната просвета, завършилите колежа получават IV степен на професионална квалификация по съответната професия.

Във връзка с промени от 2016 г. в Закона за предучилищното и училищното образование се въвежда изискване за пререгистрация на действащите към този момент професионални колежи и обособяването им като самостоятели юридически лица по ТЗ.

От м. септември 2017 г. със заповед на Министъра на образованието и науката продължаването на дейността на Колеж „Адам Смит“ се осигурява от новосъздаденото дружество „Частен професионален колеж по мениджмънт „Адам Смит“ ЕООД с едноличен собственик на капитала „Национален учебен център“ ООД – дружеството, което и до момента е притежател на разрешението за разкриване на Колежа. Новосъздаденото дружество поема изцяло дейността на Колежа. За колежаните, които се обучават в момента или вече са завършили обучението си и се нуждаят от административни услуги, не настъпват промени и тяхното обучение и обслужване продължават автоматично и без прекъсване.

Текуща информация относно легитимността на Колеж“ Адам Смит“ може да бъде получена на следния адрес:
Регистър на професионалните колежи, поддържан от Министерство на образованието и науката
https://rpk.mon.bg/public/Default