Легитимност


licenz1

Колеж „Адам Смит“ е създаден със заповед на министъра на образованието и науката РД 14-97/2004, изм. РД 14-187/2006, изм. РД 14-475/2008, изм. РД 14-78/2013.

Съгласно условията на лиценза, разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и на Закона за народната просвета, завършилите колежа получават IV степен на професионална квалификация по съответната професия.

Текуща информация относно легитимността на Колеж“ Адам Смит“ (код в системата на МОН 2202576) може да бъде получена от следните източници:
Регистър на училищата, поддържан от Министерство на образованието и науката
Регистър на частните професионални колежи, поддържан от Министерство на образованието и науката
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2113
Регионален инспекторат по образованието – София град (секция Регистър София-град)
http://www.rio-sofia-grad.com/
Безплатен информационен телефон на МОН
0800 16 111