Международни проекти


logo erasmus plus jpeg small

 

Колеж “Адам Смит” е активен инициатор и участник в проекти, съфинансирани от Програмата за учене през целия живот (до 2013 година) и новата програма Еразъм+ (от 2014 година) на Европейския съюз. Най-често това са проекти, свързани с обмен на добри практики, разработка на нови методики за преподаване и оценяване, изработване и изпробване на инструменти в помощ на образованието и обучението – тестове, матрици за анализ, професионални профили. Тези проекти ни позволяват да бъдем на гребена на вълната по отношение на иновации в професионалното бизнес обучение и да разширяваме нашата партньорска мрежа.

http://www.inplace.cz

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Чехия, Испания, Италия, Португалия и Холандия.

IN PLACE 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-CZ01-KA202-035426
Целта на проекта е споделянето между партньорите на добри практики за установяване на трайни и взаимноизгодни отношения между професионални училища, и малки и средни предприятия (МСП). Проектът е насочен към подпомагане на сътрудничеството между професионалнитe училища и пазара на труда с цел да се даде възможност на учениците да получат практически трудов опит, а на бизнеса да се възползва от иновативното мислене и предприемаческия стремеж на учениците. Ползите и за двете страни се изразяват в повишаване на ефективното използване на информационни и комуникационни технологии в маркетинга. В проекта пряко ще участват 60 ученици на възраст между 15 и 19 години. Учениците ще използват придобитите в училище знания и умения в създаването на видео презентации за популяризиране на малки и средни предприятия. Ролята на учителите в процеса е значителен, тъй като те ще гарантират педагогическия подход и ползата за учащите.
Проектът цели дългосрочна устойчивост: създаване на канали за сътрудничество между учители, ученици и МСП.


http://www.artifexlab.eu

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Белгия, Гърция, Италия, Чехия и Швеция.

ARTIFEX 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA201-034714
Основният фокус на проект ARTIFEX е обучението в областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в иновативна учебна среда извън класните стаи. Проектът е насочен към обучението на учениците да решават проблеми, използвайки интердисциплинарни инструменти, предлагани от обществени центрове като FabLabs и Makerspaces със свободен достъп до високотехнологично производствено оборудване. Основна роля в този процес имат учителите и обучителите в тези центрове, които трябва да притежават необходимите компетентности, за да осъществяват ефективно STEM обучение.
Крайният резултат от проект ARTIFEX е интерактивна отворена платформа за електронно обучение на учители, обучители на учители и STEM обучители. В нея те ще имат достъп до онлайн инструмент за самооценка, структуриран около ключови умения, необходими им в процеса на STEM обучението. В платформата ще могат да използват и онлайн инструмент за последващо професионално развитие на онези компетентности, в които инструментът за самооценка е показал слабости. Платформата ще бъде място, където учители и обучители ще могат да взаимодействат помежду си и да споделят своя опит в STEM обучението на ученици в училища и в центрове като FabLabs, Makerspaces, Hackspace и др.

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Белгия, Испания, Италия, Словения, Холандия и Чехия.

RED – Reinforce Europeans Digital, Literacy and Numeracy Skills 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-NL01-KA204-035204
Основната цел на проект RED е създаването на съвременна и иновативна платформа, която предлага индивидуален изходен тест, който да открива ниски нива на грамотност и математически умения, образователни материали по тези теми, материали, които представят (чрез видео и аудио) „цифрови“ услуги на социални и обществени (правителствени) организации и осигурява своеобразна „пътна“ карта, в която всички организации на местно ниво, подходящи за целевата група, са категоризирани, могат да бъдат открити и да се осъществи връзка с тях. Целевата група на проекта се състои от възрастни, които имат ниска грамотност и математически умения, европейски граждани отдалечени от обществото и/или пазара на труда, както и организации, които работят по някакъв начин с тази целева група. Основните заинтересовани страни, които първоначално биха се ангажирали с проекта са правителство, социални услуги, работодатели (служби). Вторичните заинтересовани страни са местни органи на властта, фондации и други организации.

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Белгия, Испания, Словения и Холандия.

CoCOS – Co-created Courses through Open Source initiatives 2017-2020
Еразъм+ 2017: 2017-1-BE02-KA203-034744
Основната цел на проект CoCos е подобряване на качеството и ефективността на учене, посредством учебни материали създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене. Съвместното създаване на учебно съдържание е актуална тема в образованието, особено поради потенциала си да използва приноса на студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област при създаване на материали за курсове, които са в крак с бързо променящата се околна среда. По време на този процес ролята на преподавателя се измества от тази на авторитет в роля на инструктор, валидатор и критичен изследовател. В хода на проект CoCos ще се създаде специално разработена онлайн платформа, която позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям набор от сътрудници. Участващите в проекта преподаватели ще имат възможност да използват методологията са съвместното създаване на учебни материали в собствените си курсове. Ще бъде създаден наръчник с насоки за съвместно създаване, както и уебсайт на общността, в който ще бъдат публикувани целите, резултатите и материалите, получени в рамките на проект CoCos. Проектът ще обхване около 700 участници (преподаватели, студенти и съставители на учебно съдържание), които ще получат свободен достъп до разработените по време на проекта ресурси.


http://maple.theingots.org

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Великобритания, Холандия, Чехия, Словения и Испания.

MAPLE – Measuring Achievement and Progress of Pupils in Europe
Еразъм+ 2015: 2015-1-UK01-KA201-013582
Проект MAPLE е инициатива на 6 европейски държави, която цели да подпомогне работата на учителите по информатика, информационни технологии и компютърни науки. Проектът е базиран на модел за оценяване на ИТ компетентности и проследяване на напредъка на ученици на възраст от 10 до 16 години чрез компютърни тестове. Събраните данни позволяват да се правят сравнения и анализи, които могат да дадат ценна информация на учителите за това какви знания и умения в областта на компютърните науки притежават учениците им, без значение къде и по какъв начин са придобити.


www.projectiflip.eu

Партньори на „Адам Смит“ в този проект са организации от Словения, Белгия, Холандия, Италия, Полша.

iFlip – Flipping the classroom in adult education 2015-2018
Еразъм+ 2015: 15-204-012651
Проект iFlip си е поставил за цел повишаване на информираността за метода на обучение, известен като „обърната класна стая“. Проектът ще работи с обучители от системата на обучение на възрастни и ще им помага да разработят и започнат да предлагат образователни продукти, базирани на този метод. Началната фаза на проекта е свързана с детайлно проучване на практиките на обучителите и нуждите на обучаваните, последвана от създаване на обучителен курс за обучаващи и неговото пилотно изпитване. Очакваме в края на проекта през обучението да са преминали 15 обучаващи, те да са разпространили метода сред свои колеги и в своите организации, в резултат на което ще бъдат проведени и обучения по метода на „обърнатата класна стая“ в участващите страни, които да обхванат не по-малко от 100 учащи.

paraskills-logo-ws
www.paraskillsproject.eu | www.skillsplus.eu

Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Холандия, Германия, Великобритания, Словения и Чехия.

Paraskills 2014-2017
Еразъм+ 2014: 2014-1-NL01-KA204-001215
Проектът Paraskills създава базовата мрежа, инфраструктура и модел за национални и международни състезания за професионални умения на хора с увреждания.

Прочетете финалния разказ за проекта и за емоциите около него тук! Една история с щастливо начало, среда и без край!

dme-logo

www.projectdme.eu

Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Белгия, Холандия, Словения и Чехия.

Diversity Management Extended 2014-2017
Еразъм+ 2014: 2014-1-BE02-KA202-000436

investingreen-logo
www.investingreen.eu

В този проект Колеж „Адам Смит“ партнира с организации от Италия, Испания, Гърция и Румъния.

INVESTINGREEN Jobs and Skills
Transfer of Innovation 2013: 2013-1-IT1-LEO05-04000
Адаптиране на модел за институционална и финансова подкрепа за стартиращи предприятия в обхвата на сектора на зелената икономика.

thess
www.thessproject.eu

В този проект Колеж “Адам Смит” партнира с организации от Словения, Холандия, Полша, Турция и Великобритания.

THESS – Tourism and Hotel Management Educational Soft Skills 2013-2015
Transfer of Innovation 2013: 
2013-1-SI1-LEO05-05348
Проектът се състои в разработка и акредитиране на европейски квалификации в областта на хотелиерството и туризма. Квалификациите са акредитирани от британския регулатор на професионални квалификации и са свързани с Европейската квалификационна рамка.

eu-projects

sendi-logo
www.sendiproject.eu

Партньори на Колеж „Адам Смит“ в този проект са организации от Испания, Холандия, Великобритания и Чехия.

SENDI: Special Education Needs and Disability Inclusion 2013-2015
Transfer of Innovation 2013: 2013-1-ES1-LEO05-66586
Разработка и акредитиране на квалификации за хора с увреждания и подкрепа за създаване на несубсидирана заетост.

GEBOL: Getting European Business On-line 2011-2013
Transfer of Innovation 2011

CZ/11/LLP-LdV/TOI/134007
Подкрепа за малкия и среден бизнес при установяване на онлайн присъствие и осигуряване на учебна практика в средни общообразователни и професионални училища.

SAFE – Special needs Accreditation For Europe 2010-2012
Transfer of Innovation 2010: UK/10/LLP-LdV/TOI-309
Адаптиране на модел за оценяване и сертифициране на компетенции при ученици и възрастни със специални образователни потребности.
уебсайт ]

www.theingots.org

Наши партньори в този проект са организации от Великобритания, Чехия и Испания.

INGOTS (International Grades – Open Technologies) 2009-2011
Transfer of Innovation 2009: UK/09/LLP-LdV/TOI-250
[ уебсайт ]

Партньори на Колежа в този проект са организации от Турция, Румъния, Холандия, Белгия, Португалия, Германия и Италия.

Trainframe: Creating a CBL/CBT framework for practical use within training organisations 2009-2011
Leonardo da Vinci Partnerships 2009: 2009-1-BG1-LEO04-01592
Oтличен със знак за качество от ЦРЧР – България


E-Train: E-learning in vocatonal training 2008-2010|

Grundtvig Learning Partnerships 2008: 2008-1-DE2-GRU06-00041 2 – отличен със знак за качество от ЦРЧР – България

2008-SV-01-BG-LLP-07103
Accreditation of Prior Learning

Training service for operators in the system of lifelong learning and professional training and active labour policies 2207-2009
Transfer of Innovation 2007: LLP-LDV/TOI/2007/IT/403

CERTISKILLS – From skill to certification. Creation of models and instrument for the development of shared standards of skill within the system of education-training-employment. 2003-2006
Pilot Projects: I/03/B/F/PP-154191
[ уебсайт ]