Преподаватели


Преподавателското тяло се състои от действащи специалисти в съответните области, преподаватели в търговски гимназии и висши учебни заведения с икономическа насоченост, управленски консултанти. Гост-лектори са управленски кадри от български и международни компании, както и консултанти по международни проекти, работещи у нас. Сред уважаваните членове на преподавателския екип на Колежа са:

Икономика и управление

д-р Десимира Велкова, психолог, HR мениджър, преподавател по „Психология на бизнеса“. Д-р Велкова участва в проектите на Колежа, свързани с методики за обучение. Има значителен опит в планирането, дизайна и провеждането на бизнес тренинги. Преподава „Мениджмънт в организациите“ в едногодишната програма по „Бизнес мениджмънт“ на Колежа с британска акредитация.

Стефка Манoилова, икономист, преподавател по „Счетоводство“ и „Макроикономика“, дългогодишен преподавател в различни учебни заведения, член е на Методическия съвет на „Джуниър Ачийвмънт“. Г-жа Маноилова е зам.-директор на 137 СОУ „Ангел Кънчев“. Участва в проекти на Колежа, свързани с изследване на добри практики в професионалното обучение и анализ и обработка на статистическа информация.

Андрей Стойчев, MBA, икономист и бизнес-консултант, специалист в областта на стратегическото планиране и управление, опит в проекти за преструктуриране на предприятия и оптимизация на бизнес процеси. Преподава „Стратегическо управление“ и „Микроикономика“ и „Корпоративна стратегия и планиране“ в едногодишната програма по „Бизнес мениджмънт“ на Колежа с британска акредитация. Ръководи екипите по международните проекти на Колежа.

д-р Ирина Данаилова, специалист в областта на управление на човешки ресурси и управление на проекти, главен асистент в УНСС. Завършила е магистратура в същия университет, там е защитила и докторската си степен. Сред професионалните интереси на д-р Данаилова са обучението и кариерната ориентация. Преподавател по „Управление на човешките ресурси“ и „Управление на проекти“ в Колежа. Преподава „Стратегическо управление на човешките ресурси“ в едногодишната програма по „Бизнес мениджмънт“ на Колежа с британска акредитация.

Дончо Ковачев, финансист, мениджър проекти във фирма за бизнес консултиране, специалист в областта на инвестиционните проекти. Завършил е Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният опит на г-н Ковачев е в банковата и инвестиционна сфера, както и в подготовката на проекти. Преподава „Финанси“ и „Анализ на инвестициите“ в Колежа, преподава „Корпоративни финанси“ в едногодишната програма по „Бизнес мениджмънт“ на Колежа с британска акредитация.

Буба Портокалска, е завършила Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е в областта на машинна обработка на информация и автоматизирани системи за информация и управление, преподавател по „Публична администрация“  и „Европейска интеграция“.

доц. д-р Йовка Банкова, специалист по прогнозиране и планиране, главен асистент в УНСС. Завършила е магистратурата си и е защитила докторска степен в същия университет. Доц. Банкова е преподавател по „Стратегическо планиране“. Тя ръководи и изследователските проекти на Колежа, свързани с бизнес моделиране, анализ и обработка на информация.

Милена Колева-Звънчарова, историк-етнолог, теренен изследовател, консултант на туроператорски организации в сферата на културния туризъм, експерт по проекти към Национален фонд „Култура“. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В Колежа преподава „Културна антропология“. Участва в проектите на Колежа, свързани с междукултурни комуникации и социо-културни особености на бизнес средата.

доц. д-р Славка Ненова, икономист, преподавател по „Бизнес статистика“, доктор по педагогика, специалист в областта на образователния мениджмънт. Водещ обучител на педагогически кадри за системата на образованието и професионалното обучение в областта на икономиката.

Дияна Топузова, юрист, практикуващ адвокат с богат практически опит, лицензиран медиатор, преподавател по „Търговско право“ и „Медиация“.

Петя Кадийска, икономист, специалист по управление на финанси. Управленски консултант с разнообразна практика в областта на европейските проекти и програми, системи за управление на качеството, инвестиционен анализ, бюджетиране, оценка на риска. Ръководи консултантската компания „Ню Бизнес Адвайзърс“. В Колежа г-жа Кадийска преподава „Управление на проекти“.

д-р Теодора Лазарова, икономист, преподавател по „Управление на човешките ресурси“. Д-р Лазарова има опит в банковия сектор, преподава в няколко висши училища дисциплини, свързани с организационна психология и управление на човешките ресурси. Преподава „Международен бизнес“ в едногодишната програма по „Бизнес мениджмънт“ на Колежа с британска акредитация.

д-р Иво Велинов, икономист, преподавател по „Маркетинг“. Д-р Велинов е университетски преподавател и специализира в областта на мърчандайзинга.

Езиково обучение и ИТ

Вероника Костова, филолог, преподавател по „Езикова култура“.

Людмила Величкова, преподавател по “Информационни и комуникационни технологии” и компютърен дизайн. Лицензиран INGOT оценител за присъждане на международни професионални квалификации в областта на ИКТ.