Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка). Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

Кандидатствай онлайн!

Срокове

– Документи се приемат от 4 юни.

– Крайният срок за приемане на документи е 2 ноември.

Необходими документи

– Молба за прием в Колежа (по образец)

– Копие от дипломата за последната завършена степен на образование. Оригиналът на дипломата се представя само за сверяване и се връща веднага на кандидата. Когато кандидатът е преминал/завършил обучение в областта на икономиката и мениджмънта, без значение от нивото, се представят и копия от получените дипломи, свидетелства и удостоверения/сертификати.

– Цветна снимка в паспортен формат.

Тест и събеседване

– Тази програма изисква предварителни базови познания и умения, свързани с икономиката и мениджмънта.

– За улеснение на кандидатите е разработен компютъризиран кратък тест, който се полага на място в Колежа или дистанционно. След приключването му резултатите могат да бъдат обсъдени между кандидата и представител на Колежа. Целта на този разговор е да потвърди наличието на подходяща и достатъчна предварителна подготовка и двете страни да бъдат сигурни, че характеристиките и изискванията на програмата са адекватни на възможностите, намеренията и целите на кандидата.

– За нас е важно да установим на достатъчна предварителна подготовка, която да гарантира, че приетите в програмата колежани ще мога да се справят с нивото на предлаганото учебно съдържание и с изискванията за ниво на компетентност при завършване. Такава предварителна подготовка може да е придобита в предходни обучения или като част от професионален опит.

Места за прием

– до 15 (петнадесет) човека в присъствена форма на обучение

– до 5 (пет) човека в неприсъствена форма на обучение*

* Програмата е разработена в специфичен формат и е установен баланс между различните видове активности. Приемът в изцяло неприсъствена форма на обучение се допуска само след подробно събеседване и оценка на нуждите и възможностите на кандидата да се справи с подобно предизвикателство.