Профил на колежаните


Колежът е специализирано бизнес училище със сериозна репутация. Придобихме я заради практически-ориентираните програми, работата върху казуси от реалния бизнес, отворената среда за дискусии и обсъждания, въвличане на колежани в работата по проекти. Това, наред с модерните технологии, които използваме, привлича хора с различни интереси и опит:

Поради специфичните изисквания за прием и мястото на професионалното образование и обучение в образователната ни система, част от кандидатите за колежани са наскоро завършили средното си образование младежи. Това са млади хора, които познават добре съвременните технологии, но все още не са решили в коя професионална област искат да се развиват. Тяхно предимство е, че не прекъсват обучението си и навиците си за учене. Тези младежи оформят интереси към конкретни бизнес дисциплини още през първата година и често търсят възможности за продължаване на обучението си и след завършване на Колежа.

Друга отчетлива група колежани са хора, активни на пазара на труда, най-често на възраст 25-35 години. Немалка част от тях имат висше образование или учат във висши училища паралелно с обучението им в „Адам Смит“ в различни области – най-често инженерни и хуманитарни науки. Колежаните, които принадлежат към тази група, са изключително мотивирани и поставят ясно целите си. За тях е важна практическата полезност на изучаваните дисциплини, те търсят преподавателите си за обсъждане и решаване на конкретни професионални ситуации, пред които се изправят в ежедневната си работа. За тези хора са много важни контактите и обмяната на мнения и идеи, те са ентусиазирани, търсещи и често навлизат по-дълбоко в материята на дисциплините, към които проявяват засилен интерес. След завършването на курса на обучение, те са много по-конкурентоспособни на пазара на труда поради широкия профил от знания, умения и компетентности, които съчетават: близо 41% от хората в тази група споделят, че доходите им се повишават с до 20% след завършването на Колежа, 12% постигат увеличение с над 20%, а 2/3 от всички отдават това на получените знания и умения.

adult-learningМакар и по-малка като относителен дял, в „Адам Смит“ има още една група колежани. Те са с изключително богат житейски и професионален опит, на възраст около 45-50 години, силно мотивирани и отлично представящи се на изпитите в Колежа. Тези колежани обикновено търсят рязка промяна в кариерата си и намират в бизнес програмите ни нови предизвикателства. Това са хора, които вече са отгледали децата си и търсят нови предизвикателства и възможности за професионална изява или пък опресняване на позабравени знания и умения.

Рядко в „Адам Смит“ постъпват кандидати, които не работят. Това се дължи както на позиционирането на Колежа, така и на динамичната икономическа среда и тенденцията все по-често да се съчетават учене и работа. Именно поради това, учебното време е планирано така, че да осигури максимална гъвкавост на колежаните и да носи увеличена полза в сравнение с класическите учебни схеми. Времето за учене е разпределено в присъствени сесии, екипни и самостоятелни онлайн дейности в нашата платформа за онлайн обучение.

Оценка на времето, прекарано в Колежа

Приятно или много приятно – 87.20%

Дял на предприемачите (управители/собственици на фирми) сред колежаните

При постъпване в Колежа – 7.90%
След завършване на Колежа – 24.30%

Оценка на полезността на наученото в Колежа

Полезно или изключително полезно – 84.60%