Професионална квалификация


Предимствата на професионалното обучение са заложени в неговата практическа насоченост и близостта му до пазара на труда, както по отношение на краткия срок на обучение (до 2 години), така и на учебното съдържание. Този вид обучение изключително разпространен в Европа, а в голяма част от страните от ЕС завършилите професионално обучение имат възможност за много по-бърза професионална реализация и, не на последно място, могат да продължат обучението си във висши училища, като надградят вече притежаваните знания и умения. Информация за това как професионалната квалификация се вписва в системите за образование и обучение в Европа можете да намерите в тази статия за Европейската квалификационна рамка.

В България професионално обучение се предлага от три вида организации: центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи. Професионалните колежи в България провеждат обучение за придобиване на квалификация по професии, попадащи в обхвата на четвъртата и най-висока степен.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение, за съответните степени на професионална квалификация се изисква:

1. за първа степен – придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия;

2. за втора степен – придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия;

3. за трета степен – придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на отговорности за работата на други лица;

4. за четвърта степен – придобити професионални компетенции за упражняване на професии, включващи широк кръг дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и поемане на управленски отговорности за работата на други лица и за разпределяне на ресурси.