Системата Europass


Системата Europass (Европас) е създадена с решение на Европейския парламент и Съвета на Европа. Включва 5 документа, които улесняват мобилността и осигуряват прозрачност и съпоставимост на компетенции и квалификации в ЕС.

Europass автобиография (CV) е най-широко използваният от петте документа. Преди появата му, форматът и съдържанието на автобиографиите, използвани в страните-членки на ЕС и в Европейското икономическо пространство (ЕИП) се различаваха чувствително, а на места изобщо нямаше утвърден официален формат. По-големите международни организации и институции направиха първата крачка, като определиха собствени стандарти (напр. формат на ФАР/Phare, формат на Световната банка и т.н.). Единен, утвърден и общоприет стандарт намалява времето за изготвяне и поддържане на актуалността на автобиографията и обработването на този вид документи, особено в организации и ситуации, в които това се прави често или в големи мащаби. В момента Europass автобиография (CV) може да се изтегли като формуляр на различните езици на ЕС или да бъде попълнена онлайн за автоматично генериране на документа, който по-късно може да бъда свален като файл и то във формат, който позволява същият файл да бъде по-късно зареден в инструмента за корекции и допълване.

Europass езиков паспорт е вторият документ, който може да се попълва индивидуално. Това става чрез самооценка на базата на Общата европейска езикова референтна рамка. Паспортът съдържа информация за нивото на владеене на съответния език в различен контекст – писане, четене и разбиране, устно общуване. Можете да изтеглите формуляр за попълване или да изготвите документа онлайн, също както и Europass автобиографията.

Europass приложение към сертификат е документ, който се издава на притежaтелите на сертификат за професионално образование или обучение. Той е добавка към сертификата не го замества, но дава допълнителна информация, полезна най-вече за работодатели и други институции извън страната, в която е издаден оригиналният сертификат. Приложението се издава от сертифициращата организация (най-често това е обучаващата организация) под надзора на съответния Национален Europass център. Europass приложенията, които Колеж „Адам Смит“ издава, се отчитат ежегодно в Центъра за развитие на човешките ресурси.

Europass приложение към диплома се издава от само от висше учебно заведение като добавка към диплома за висше образование. Приложението не замества оригиналната диплома и не дава право на автоматично признаване.

Europass мобилност е документ, който се издава за всеки организиран период на обучение, стаж или друг вид дейност, свързана с придобиване на опит и умения в друга европейска държава. Издава се от изпращащата и приемащата организации.

 

Директна връзка към сайта на Europass: http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home.