Програми и специалности


Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ е специализирано бизнес училище, което предлага програми за професионална квалификация с продължителност от една и две години, акредитирани в България и Великобритания.

В България програмите са разработени от Колежа и утвърдени от МОН, а във Великобритания – от нашия английски партньор TLM, който е и сертифицираща организация. Всички програми са от системата на професионалната квалификация и не водят до придобиване на образователни степени от висшето образование.

Колежът предлага възможности за изучаване на програмите си в присъствена, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

Предприемачество и мениджмънт

Програма за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

Програмата по тази специалност е двугодишна, лицензирана от МОН.

– “Предприемачество и мениджмънт” е специалност с широк профил на управленска компетентност и значителни възможности за реализация в бизнес сферата. Получавайки IV-та степен на професионална квалификация по професия “Фирмен мениджър”, колежаните могат да създават и ръководят собствена фирма, да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании.

– Една от най-успешните комбинации по отношение на професионалната реализация е съчетаването на висше образование, каквото много от обучаващите се в програмата вече са придобили, с професионална квалификация – обикновено в различни предметни области, като например инженерно образование в комбинация с бизнес-ориентирана квалификация.

– Тази програма е лицензирана от Министерството на образованието на Република България и успешното й завършване води до придобиване на IV степен на професионална квалификация. Това е и най-високата степен на професионална квалификация, която може да бъде придобита в България, съгласно Националната квалификационна рамка.

– Програмата е предназначена за хора, завършили най-малко средно образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката и мениджмънта. Крайната цел е развитие и усъвършенстване на предприемачески умения.

– Програмата е изключително удобна за работещи хора, защото и двете форми на обучение позволяват съчетаването на работа и учене.

– За тази програма не е необходима предварителна квалификация или подготовка в областта на бизнеса и икономиката.

– Целта на тази програма е да предложи солидна основа от знания и практически умения, свързани с икономическите процеси. Вие ще бъдете в състояние да извършвате сложни бизнес анализи, да определяте стратегии и да управлявате други хора, като ги мотивирате за постигане на целите на организацията. Заемайки се с общи управленски дейности, вие ще познавате отблизо и дейността на различните функционални области – маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др. Ще разпознавате микро и макроикономическите процеси и ще бъдете в състояние да адаптирате действията си спрямо изискванията на средата, за да поддържате и развивате конкурентноспособността на организацията.

– Вие ще изучавате всички дисциплини, посочени в тази страница, като заедно с преподавателите си ще работите по интегрирането им в общ и практически ориентиран бизнес инструментариум.

– Широкият спектър на изучаваните дисциплини осигурява пълно покритие на икономическите дисциплини. Акцентът, поставен върху предприемачеството, общия мениджмънт и стратегическото планиране и управление, осигурява степента на компетентност, необходима за създаване и управление на малък и среден бизнес. „Адам Смит“ е училище за предприемачи!

– Програмата се предлага в два варианта: присъствена (присъствени занимания в началото и в края на всеки модул, пълен достъп до онлайн платформа и ресурси, вкл. видеовръзка на групата с преподавател) и неприсъствена форма (изцяло самостоятелна подготовка с пълен достъп до онлайн платформа и ресурси).

Присъствената форма включва четири семестъра, разпределени в две години. Присъствените занимания се провеждат в съботни и неделни дни в началото и в края на всеки модул (стандартната продължителност на един модул е 8 седмици, а едновременно се изучават до 2 модула). Акцентът в присъствените занимания е поставен върху дискутирането и надграждането на предоставените учебни материали, както и върху практически занимания – работа по казуси и проекти, упражнения върху използването на различни видове бизнес инструментариум. Тази форма включва пълен достъп до всички разработени ресурси в онлайн платформата на Колежа – текстове, упражнения, видео – както и достъп до видеовръзка с преподавател в съгласувано с цялата група време.

Неприсъствената форма е подходящо решение за хора, които желаят да придобият професионална квалификация, но не са в състояние или не желаят да се възползват от присъствените занимания, а в същото време притежават нужните умения за самоорганизация и самостоятелно учене. Тя е подходяща и за онези, които желаят да приключат обучението си в различен срок. Неприсъствената форма дава право на достъп до всички учебни материали и форумите на онлайн платформата за обучение, но не и на посещение на присъствените учебни занимания и на участие във видеосесиите с преподавател.

Колежът предлага два варианта на тази форма: (1) самостоятелна, която се провежда паралелно с обучението в присъствената форма и (2) индивидуална, в която колежанинът сам избира темпото, вида и броя модули, които ще изучава, времето за подготовка, изпитната сесия, на която ще се яви. Придобиването на цялостна професионална квалификация по този начин е възможно, ако колежанинът завърши обучението си в срок до 3 години.

Бизнес мениджмънт

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка). Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

– В България професионалната квалификация достига само до 4-то ниво в Националната квалификационна рамка (5-то ниво от Европейската квалификационна рамка) и за момента то е най-високото, за което български обучителни организации могат да получат лиценз. Това е и нивото на стандартната двугодишна програма по предприемачество и мениджмънт на Колеж “Адам Смит”.

– Тази програма за професионална квалификация по бизнес мениджмънт, която се предлага за първи път в България, е на 6-то ниво от Националната квалификационна рамка на Великобритания и от Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

– Успешно завършилите програмата получават английска професионална диплома по бизнес мениджмънт (Level 6 Diploma in Business Management), приравнена на 6-то ниво и в ЕКР.

– Независимо от това, че на същото ниво (ниво 6 от ЕКР) се поставят бакалавърските програми, тази програма не е бакалавърска и не води до придобиване на висше образование. Във Великобритания професионалната квалификация е паралелна на системата на общото и висшето образование и има съответствие между нивата в двете системи.

ЕКР е инструмент за осигуряване на прозрачност и признаване на квалификации придобити в различни страни, използващи рамката.

– Програмата е акредитирана чрез TLM от Ofqual, независимият регулатор на професионални квалификации за Англия, Уелс и Северна Ирландия, и има директна валидност във Великобритания и Европейския съюз посредством ЕКР.

– Сертифициращата организация е The Learning Machine, под наблюдението и контрола на Ofqual.

– Програмата фигурира в Регистъра на професионални квалификации на Ofqual под номер 600/8964/7 и наименование TLM Level 6 Diploma In Business Management (QCF).

– Дипломата се издава от TLM като сертифицираща организация и Колеж “Адам Смит” като обучаваща институция. Финалният изпит се провежда от TLM.

– Програмата е предназначена за хора, завършили двугодишния курс на обучение в Колеж “Адам Смит” или съпоставими програми и курсове в други училища и организации.

– За включване в програмата е необходимо кандидатите да притежават основни познания за икономиката и икономическите процеси на микро и макро ниво, както и да познават ключовия бизнес инструментариум и връзките между отделните функционални направления.

– В програмата могат да се включват и хора без предишно икономическо образование, ако има достатъчно основания да се смята, че притежават съответстващ практически професионален опит.

– Кандидатите трябва да имат предвид и общите дескриптори за ниво 6 от ЕКР, за да могат да преценят трудността на програмата. На финала на обучението от участниците в програмата ще се очаква:

– по отношение на знанията: задълбочени познания в определена сфера на работа или обучение, които включват критическо разбиране на теории и принципи;
– по отношение на уменията: напреднали умения, които показват овладяване и новаторство, необходими за решаване на сложни и непредвидими проблеми в специализирана сфера на работа или обучение;
– по отношение на компетентността: управление на сложни технически или професионални дейности или проекти, поемане на отговорност за вземане на решения в непредвидим работен или учебен контекст, поемане на отговорност за управление на професионалното развитие на лица и групи.

– Тази програма включва 5 основни тематични модула – Мениджмънт в организациите, Корпоративна стратегия и планиране, Стратегическо управление на човешките ресурси, Корпоративни финанси, Международен бизнес.

– Програмата надгражда базовия корпус от знания и умения, изграден по време на предишно изучаване на по-широк спектър икономически дисциплини.

– Едногодишна програма с три очни сесии през месеците ноември, февруари и юни с общо 100 часа в присъствените сесии и още 120 часа лекции, упражнения и дискусии с преподаватели чрез видеоконферентна връзка (във вечерните часове и в почивните дни по график, който се съгласува с колежаните за всяка дисциплина), разпределени през цялата година.

– Практически ориентирани занимания, работа по казуси, разработване на проекти.

– Работата на колежаните по всеки от изучаваните модули се разглежда като цялостно портфолио, съобразно критериите за оценяване, определени от сертифициращата организация и потвърдени от английския регулатор.

– До финален квалификационен изпит се допускат колежани, които са се справили успешно с предвидените в отделните модули задания и тестове. Изпитът се провежда на български език от TLM.

– Програмата се предлага в две форми: присъствена и неприсъствена форма (дистанционно и онлайн обучение). Присъствената форма е основна за тази програма, но ние разбираме колко много и важни ангажименти имат колежаните към своите семейства и работа. Поради това допускаме и изцяло самостоятелен вариант за работа по отделните модули и за финалния изпит. Това означава, че присъствието на колежаните на трите интензивни очни занимания и на работните видеоконференции в останалото време няма да е задължително, макар да остава препоръчително – доказано е, че ефективността на тези обучителни сесии надхвърля неколкократно тази при напълно самостоятелна подготовка.