Бизнес мениджмънт

Приемът в Програма Бизнес мениджмънт за 2021-2022 година е преустановен във връзка с Брекзит!

Програма за придобиване на VI степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на Великобритания (Ниво 6 от Европейската квалификационна рамка). Програмата по тази специалност е едногодишна, акредитирана от Ofqual, регулаторния орган за квалификации в Англия, Уелс и Северна Ирландия. Завършилите получават английска диплома, издадена от нашия английски партньор TLM, съвместно с Колеж “Адам Смит”.

Искаш ли да видиш условията за прием?

За програмата

– В България професионалната квалификация достига само до 4-то ниво в Националната квалификационна рамка (5-то ниво от Европейската квалификационна рамка) и за момента то е най-високото, за което български обучителни организации могат да получат лиценз. Това е и нивото на стандартната двугодишна програма по предприемачество и мениджмънт на Колеж “Адам Смит”.

– Тази програма за професионална квалификация по бизнес мениджмънт, която се предлага за първи път в България, е на 6-то ниво от Националната квалификационна рамка на Великобритания и от Европейската квалификационна рамка (ЕКР).

– Успешно завършилите програмата получават английска професионална диплома по бизнес мениджмънт (Level 6 Diploma in Business Management), приравнена на 6-то ниво и в ЕКР.

– Независимо от това, че на същото ниво (ниво 6 от ЕКР) се поставят бакалавърските програми, тази програма не е бакалавърска и не води до придобиване на висше образование. Във Великобритания професионалната квалификация е паралелна на системата на общото и висшето образование и има съответствие между нивата в двете системи.

ЕКР е инструмент за осигуряване на прозрачност и признаване на квалификации придобити в различни страни, използващи рамката.

Акредитация

– Програмата е акредитирана чрез TLM от Ofqual, независимият регулатор на професионални квалификации за Англия, Уелс и Северна Ирландия, и има директна валидност във Великобритания и Европейския съюз посредством ЕКР.

– Сертифициращата организация е The Learning Machine, под наблюдението и контрола на Ofqual.

– Програмата фигурира в Регистъра на професионални квалификации на Ofqual под номер 600/8964/7 и наименование TLM Level 6 Diploma In Business Management (QCF).

– Дипломата се издава от TLM като сертифицираща организация и Колеж “Адам Смит” като обучаваща институция. Финалният изпит се провежда от TLM.

ЕКР е инструмент за осигуряване на прозрачност и признаване на квалификации придобити в различни страни, използващи рамката.

За кого е

– Програмата е предназначена за хора, завършили двугодишния курс на обучение в Колеж “Адам Смит” или съпоставими програми и курсове в други училища и организации.

– За включване в програмата е необходимо кандидатите да притежават основни познания за икономиката и икономическите процеси на микро и макро ниво, както и да познават ключовия бизнес инструментариум и връзките между отделните функционални направления.

– В програмата могат да се включват и хора без предишно икономическо образование, ако има достатъчно основания да се смята, че притежават съответстващ практически професионален опит.

– Кандидатите трябва да имат предвид и общите дескриптори за ниво 6 от ЕКР, за да могат да преценят трудността на програмата. На финала на обучението от участниците в програмата ще се очаква:

– по отношение на знанията: задълбочени познания в определена сфера на работа или обучение, които включват критическо разбиране на теории и принципи;
– по отношение на уменията: напреднали умения, които показват овладяване и новаторство, необходими за решаване на сложни и непредвидими проблеми в специализирана сфера на работа или обучение;
– по отношение на компетентността: управление на сложни технически или професионални дейности или проекти, поемане на отговорност за вземане на решения в непредвидим работен или учебен контекст, поемане на отговорност за управление на професионалното развитие на лица и групи.

ЕКР е инструмент за осигуряване на прозрачност и признаване на квалификации придобити в различни страни, използващи рамката.

Какво включва

– Тази програма включва 5 основни тематични модула – Мениджмънт в организациите, Корпоративна стратегия и планиране, Стратегическо управление на човешките ресурси, Корпоративни финанси, Международен бизнес.

– Програмата надгражда базовия корпус от знания и умения, изграден по време на предишно изучаване на по-широк спектър икономически дисциплини.

Формат

– Едногодишна програма с три очни сесии през месеците ноември, февруари и юни с общо 100 часа в присъствените сесии и още 120 часа лекции, упражнения и дискусии с преподаватели чрез видеоконферентна връзка (във вечерните часове и в почивните дни по график, който се съгласува с колежаните за всяка дисциплина), разпределени през цялата година.

– Практически ориентирани занимания, работа по казуси, разработване на проекти.

– Работата на колежаните по всеки от изучаваните модули се разглежда като цялостно портфолио, съобразно критериите за оценяване, определени от сертифициращата организация и потвърдени от английския регулатор.

– До финален квалификационен изпит се допускат колежани, които са се справили успешно с предвидените в отделните модули задания и тестове. Изпитът се провежда на български език от TLM.

– Програмата се предлага в две форми: присъствена и неприсъствена форма (дистанционно и онлайн обучение). Присъствената форма е основна за тази програма, но ние разбираме колко много и важни ангажименти имат колежаните към своите семейства и работа. Поради това допускаме и изцяло самостоятелен вариант за работа по отделните модули и за финалния изпит. Това означава, че присъствието на колежаните на трите интензивни очни занимания и на работните видеоконференции в останалото време няма да е задължително, макар да остава препоръчително – доказано е, че ефективността на тези обучителни сесии надхвърля неколкократно тази при напълно самостоятелна подготовка.