Завършващи дейности по проект SENDI

wheelchair-clampПрез летните месеци Колеж „Адам Смит“ е ангажиран с последните дейности на проект SENDI (Special Education Needs and Disability Inclusion), насочен към създаване и експериментиране на модел за обучение, оценяване и сертифициране на компетенции на хора със специални образователни потребности и различни увреждания. Ние вярваме, че системите на професионалното образование и обучение в Европа трябва да стават все по-отворени към хората с увреждания, за им осигурят възможности за реализация и достойно място на трудовия пазар

Проектът, съфинансиран от Европейската комисия по вече изтеклата Програма за учене през целия живот (заменена от 2014 година от програмата Еразъм+), се изпълнява от партньорски консорциум от организации от Испания, Холандия, Чешката република, България и Великобритания.

Работата по проекта беше съсредоточена около няколко ключови дейности:

1. Избор на области на заетост и разработване на общи критерии за оценяване на компетенции за избрани професии.

2. Адаптиране на критериите към вече разработения модел за оценяване и сертифициране на компетенции INGOT, създаден от нашия британски партньор TLM.

3. Разработване на обучителни материали, наръчници и обучение на оценители за работа с модела. Тази дейност беше пряка отговорност на Колеж „Адам Смит“ и в рамките на свързаните дейности бяха обучени оценители за всяка от участващите държави.

4. Изпробване на модела чрез сертифициране на общо 750 човека със специални образователни потребности. Сертификатите са акредитирани във Великобритания и са свързани с Европейската квалификационна рамка и Системата за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET), следвайки политиките и препоръките на ЕС за възприемане на добри практики в тази област.

5. Създаване на постоянно действащи центрове за консултиране, оценяване и сертифициране. Центровете ще продължат своята работа и след завършване на проекта, както и ще продължават да осигуряват достъп до сертифициране на професионални компетенции с европейска валидност.

За повече информация: http://www.sendiproject.eusendi-logologo erasmus plus jpeg small