Съавторството – нов подход в обучението на възрастни

В представите на повечето от нас процесът на обучение следва класическия модел: преподавател, който подготвя учебното съдържание под формата на текстове – учебни занимания, по време на които учащите се запознават с учебния материал – самоподготовка (с помощта на учебник) – изпит, който дава обратна връзка за придобитите знания. Процесът на предаване на материала от преподавателя към учащите се случва в среда, която изисква физическото присъствие на всички участници в него. Развитието на технологиите промени в значителна степен средата и начина на провеждане на учебните занятия – днес черната дъска е заменена с интерактивна, присъствието в учебната стая или зала – с дистанционно обучение. Променят се подходите и методите на обучение. Учащите стават активна страна в обучението за разлика от чисто пасивната им роля в миналото.
Един от иновативните подходи в съвременното образование е съавторството (co-creation) и взаимодействието между различните участници в процеса на учене (студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област) при създаване на материали за учебни курсове. При този подход учащите стават партньори в процеса на обучение и преподаване. Това променя ролята на учащия от пасивен участник, който просто изпълнява поставените му в процеса на обучение задачи, в такъв, който допринася и се ангажира в процеса на създаване на учебно съдържание с цел да постигне по-добри резултати от своето обучение. Фокусът на учащия се измества от това „какъв документ ще получа“ в края на обучението към това „какво ще науча“.
От гледна точка на самия процес, две от основните характеристики на съавторството са взаимодействието между хората, които участват в процеса, и техния принос за него. Участието на учащите в процеса на съвместно създаване на учебно съдържание може да придобие различна форма: оценяване на съдържанието на курс или на процеса на преподаване, създаване на съдържание на курсове, проучвания, разработване на система за оценяване или избор между различни методи на оценяване и други. Последната дума в този процес, разбира се е на преподавателя, натоварен с отговорността за водене на курса. Той обаче може много по-точно да отговори на нуждите на учащите и да адаптира учебното съдържание към техните цели.
През следващите две години учащите в Колеж „Адам Смит“ ще имат възможност да изпитат на практика този нов подход като част от проект CoCOS. Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия и в него ще се включат над 700 участници от пет европейски държави. В хода на проекта те ще участват в разработването и тестването на онлайн платформа, която позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям брой сътрудници.

Posted in