За колежа

Колеж по мениджмънт “Адам Смит” е частен професионален колеж. Той предлага двугодишна програма с възможност за обучение – в дневна и самостоятелна форма – за придобиване на четвъртото, най-високо ниво на професионална квалификация в България. Това ниво е приравнено на ниво 5 от Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Колежът е създаден със заповед на министъра на образованието и науката РД 14-97/2004, изм. РД 14-187/2006, изм. РД 14-475/2008, изм. РД 14-78/2013, изм. РД 14-413/2017. и издава държавно признато Свидетелство за професионална квалификация – IV степен, както и Удостоверения за професионална квалификация по част от професия.

Колежът продължава традициите и опита на училището по мениджмънт (1999-2004) и едноименния колеж (2004-2017) на Националния учебен център, а след промени в нормативната уредба е регистриран като отделно юридическо лице и е вписан в Регистъра на професионалните колежи на Министерството на образованието и науката.

Обучението протича в рамките на 4 семестъра (2 години). За да получи професионална квалификация по избраната специалност, колежанинът трябва да положи успешно всички предвидени в учебния план изпити. Важно е да се знае, че крайната оценка за всяка отделна дисциплина зависи не само от представянето по време на самия изпит, но и от работата на колежанина по време на заниманията (участие в работата, проекти, задания).

След успешно полагане на всички изпити, колежанинът трябва да се яви на държавен изпит по теория и практика на професията по утвърдени от МОН теми. Изпитът по практика се състои в разработването и защитата пред комисия на бизнес проект. Конспектите и изискванията за държавните изпити са достъпни за колежаните още през първия семестър, така че подготовката да бъде максимално улеснена.

Текуща информация относно легитимността на Колеж “Адам Смит“ може да бъде получена на следния адрес:
Регистър на професионалните колежи, поддържан от Министерство на образованието и науката
https://rpk.mon.bg/public/Default