ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
на
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ “АДАМ СМИТ”

(последна редакция: 10.09.2019 г.)

Глава първа
Общи положения

Глава втора
Устройство и органи за управление

Глава трета
Колежани и форми на обучение

Глава четвърта
Преподаватели

Глава пета
Учебни планове, програми и графици

Глава шеста
Учебни материали

Глава седма
Изпити и оценяване

Приложение 1 – Допълнителни указания относно изпити и задания

Приложение 2 – Система за оценяване

Глава първа
Общи положения

Чл. 1 С този правилник се определят устройството, функциите, организацията на дейността и структурата на Частен професионален колеж по мениджмънт “Адам Смит” ЕООД.

Чл. 2 Частен професионален колеж по мениджмънт “Адам Смит” ЕООД осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията, заложен в чл. 23 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), като:

1. Колежът определя самостоятелно своите стратегически и оперативни цели и плановете за тяхното осъществяване.

2. Колежът определя самостоятелно преподавателския си състав при спазване на изискванията за квалификация на преподавателите, определени в държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация за професиите, по които осъществява обучение.

3. Колежът определя самостоятелно условията за приемане на кандидати за обучение в допълнение към задължителните условия, уредени в ЗПОО.

4. Колежът разработва учебни планове и учебни програми, съобразени с добрите практики в обучението на възрастни, потребностите на пазара на труда, ресурсите и материалната база, с които разполага. При съставянето на учебни планове и програми се спазват изискванията на ЗПОО, Рамковите програми за обучение и държавните стандарти за придобиване на квалификация по професии.

5. Колежът осъществява съвместна учебна, проектна и иновационна дейност с други държавни, общински и частни обучаващи организации и институции, научни организации, фирми и неправителствени организации от страната и чужбина.

6. Колежът участва в международни програми, проекти и инициативи, допринасящи за развитието на професионалното образование и обучение.

Чл. 3 Настоящият Правилник се утвърждава от Директора на Частен професионален колеж по мениджмънт “Адам Смит” ЕООД.

Чл. 4 Настоящият Правилник се съгласува с управителните органи на “Частен професионален колеж по мениджмънт “Адам Смит” ЕООД.

Чл. 5 Колежът осигурява достъп до Правилника на обучаваните и кандидатите за обучение чрез интернет сайта на Колежа на адрес https://www.adamsmith.bg/, чрез платформата за онлайн обучение на адрес https://online.adamsmith.bg и на хартиен носител в Учебен отдел.

Глава втора
Устройство, структура и органи за управление

Чл. 6 Структурата на колежа включва Директор, Заместник-директор по учебната дейност, Учебен отдел, Административен секретариат.

Чл. 7 Колежът се управлява от Директор, който ръководи дейностите по чл. 23г, ал. 4 от ЗПОО.

Чл. 8 Управителните органи на Частен професионален колеж по мениджмънт “Адам Смит” ЕООД имат право да получават текуща информация за състоянието и работата на Колежа и да изискват доклади и отчети от Директора.

Чл. 9 За осъществяване на своите правомощия Директорът има право да издава заповеди. Заповедите на Директора могат да се оспорват пред Министъра на образованието и науката и да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10 При отсъствие на Директора на Колежа неговият заместник се определя от управителните органи на “Частен професионален колеж по мениджмънт “Адам Смит” ЕООД.

Чл. 11 В работата си Директорът на Колежа се подпомага от Заместник-директор по учебната дейност.

Чл. 12 Учебният отдел осигурява учебната дейност и се ръководи от Заместник-директора по учебната дейност. Отделът:

а) изготвя годишни учебни планове;
б) изготвя график на лекциите и упражненията след съгласуване с ангажираните преподаватели;
в) изготвя график на текущите изпити и поправителните сесии;
г) редактира и подготвя за използване учебни материали, изготвени от преподавателите;
д) поддържа платформата за онлайн обучение и архива на данните в нея;
е) създава учебни материали по зададени от преподавателите модели, параметри и изходни данни;
ж) подготвя и попълва протоколи за изпитите и за оформяне на многокомпонентна оценка, организира и поддържа архива с протоколи;
з) поддържа база данни с информация за действащите преподаватели и с одобрени заместващи преподаватели;
и) изготвя мотивирани предложения до Директора за попълване на преподавателския състав;
й) организира, след възлагане от Директора, на конкурсна процедура за подбор на преподаватели

Чл. 13 Административният секретариат отговаря за оперативното административно обслужване на обучаваните:

а) създава профили и дава достъп до платформата за онлайн обучение;
б) вписва приетите кандидати за обучение в базата данни на Колежа;
в) издава уверения на обучаваните за потвърждаване на статуса им при поискване;
г) извършва устни справки за резултатите от изпити;
д) извършва устни справки за броя и вида на невзетите изпити;
е) подготвя писмени справки за обучение по образец и ги представя за подпис от Директора;
ж) вписва резултатите от протоколите за оформяне на многокомпонентна оценка в базата данни.

Глава трета
Колежани и форми на обучение

Чл. 14. Колежани, по смисъла на този Правилник, са обучаваните в програмите за придобиване на професионална квалификация на Колежa, одобрени от МОН.

Чл. 15. Приемането в програмите за обучение става съобразно с изискванията към кандидатите за съответната програма и продължителността й, определени от ЗПОО и Рамкова програма Г.

Чл. 16. Обявяването на прием става със заповед на Директора, която съдържа името на програмата, продължителността, входните изисквания, броя на свободните места, реда за приемане на документи и провеждане на изпити или друга форма за проверка на кандидатите, сроковете за подаване на документи, обявяване на класиране и начало на учебните занимания, таксата за обучение.

Чл. 17. (1) Кандидатстване за прием в Колежа се осъществява посредством подаване на онлайн формуляр, достъпен на интернет страницата на Колежа или молба по образец до Директора.
(2) Към онлайн формуляра или молбата се прилагат следните документи:

1. декларация от кандидата, че разбира и приема условията за обучение, заложени в този Правилник, който е достъпен в офиса на Колежа и на интернет сайта;
2. копие от дипломата за средно образование и представен за сверяване оригинал на документа;
3. медицинско свидетелство, издадено на основание чл. 14, ал. 3 от ЗПОО;
4. цветна снимка в паспортен формат.

(3) Кандидатите полагат компютъризиран входен тест за обща подготовка.

Чл. 18. След приключване на приема Учебен отдел изготвя списък с класираните кандидати за обучение, подредени по резултатите от входния тест, който се утвърждава от Директора.

Чл. 19. Кандидатите за обучение придобиват правата и задълженията на колежани след сключване на договор за обучение и внасяне на съответната такса за обучение.

Чл. 20. Новоприетите колежани се вписват в базата данни на Колежа и получават уникален идентификатор – факултетен номер.

Чл. 21. (1) За всеки обучаван се води лично досие, съдържащо лични данни, както и оценки от изпити и рецензии, история на активностите. Личните досиета са в електронен вид и се съхраняват в БД на Колежа и в специализираната платформа за електронно обучение.
(2) За всеки обучаван се води и личен картон, съгласно Наредба 8 на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 22. Колежаните имат право да:

 1. получават информация за програмата, в която са записани;
 2. получават уверения по образец, потвърждаващи участието им в програмата;
 3. получат достъп до непубличната зона на онлайн платформата за електронно обучение и да използват функционалността й за: учебни материали, учебни дейности, задания и проекти, тестове за самопроверка, симулации и практикуми, комуникация с други курсисти, с преподавателите и администрацията, проследяване на историята на активностите си, достъп до оценки и/или рецензии;
 4. търсят консултация с преподавател във връзка с поставени им за изпълнение разработки;
 5. правят справки във връзка с преводни нареждания за семестриални такси и такси за явяване на Държавни изпити;
 6. ползват библиотеката и наличните справочни материали;
 7. включват собствени компютърни устройства в компютърната мрежа на Колежа на местата и/или по начина, който им е указан;
 8. получат документ за завършено обучение и/или придобита професионална квалификация, съответстващ на програмата, в която участват, ако са изпълнили изискванията за това;
 9. бъдат третирани с уважение и при зачитане на личното им достойнство.

Чл. 23. Колежаните ползват безплатно следните административни услуги, предоставяни от Колежа:

 1. Заверка на колежанска книжка (за заверка се приемат само попълнени книжки);
 2. Издаване на уверения и справки по образец и при поискване от държавни и общински институции;
 3. Издаване на Свидетелства, Удостоверения и Приложения към тях, когато това става за първи път;
 4. Подаване на заявления и възражения.

Чл. 24. Следните услуги се предлагат срещу заплащане, като размерът им се определя ежегодно със заповед на Директора:

 1. Издаване на дубликати на Свидетелства, Удостоверения и Приложения към тях;
 2. Повторно явяване на поправителен изпит;
 3. Явяване на Държавни изпити.

Чл. 25. Колежаните са длъжни да:

 1. пазят доброто име на Колежа;
 2. проявяват толерантност и не допускат прояви на дискриминация;
 3. пазят материалната база и собствеността на Колежа;
 4. съблюдават стриктно авторските права при изпълняване на поставени задачи и разработки;
 5. спазват правилата за безопасност и вътрешния ред в помещенията и сградите, в които се провеждат учебни занимания;
 6. се явяват в Колежа с прилично облекло;
 7. не се явяват в Колежа след употреба и под въздействието на алкохол или наркотични вещества. Ако колежанинът приема медикаменти, влияещи на възприятията и реакциите му, той следва да уведоми преподавателите и/или администрацията за това, като поверителността на получената информация е гарантирана;
 8. ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебни занимания само за дейности, свързани с обучението им, като във всички случаи устройствата се използват в безшумен режим;
 9. пазят поверителността на потребителското си име и паролата за достъп до електронната платформа за онлайн обучение и да не ги предоставят по никакъв повод на трети лица, като колежаните носят отговорност за активности в платформата, извършени от техния профил;
 10. спазват инструкциите на администрацията и на преподавателите, свързани с учебния процес;
 11. не пречат и оказват съдействие на преподавателите при и по повод изпълнение на служебните им задължения, както и на останалите колежани по време на учебните занимания;
 12. се отнасят към околните с уважение и при зачитане на личното им достойнство, както и по никакъв повод да не прилагат физическо и психическо насилие;
 13. не носят в Колежа оръжие, предмети и вещества, които са източник на повишена опасност;
 14. не внасят храни и напитки в учебните зали;
 15. не извършват политическа и религиозна пропаганда на територията на Колежа.

Чл. 26. В Колежа се прилагат следните форми на обучение:

 1. редовна;
 2. самостоятелна;
 3. индивидуална.

Чл. 27 (1) Редовната форма на обучение се осъществява чрез присъствени групови занимания в началото и в края на всяка дисциплина, групова видеовръзка с преподавател и самостоятелна подготовка по зададени от преподавателя алгоритъм и елементи.
(2) Самостоятелната форма на обучение се осъществява неприсъствено чрез платформата за онлайн обучение по зададени от преподавателя алгоритъм и елементи. Графикът на учебните дейности и активности е идентичен с графика в редовна форма на обучение.
(3) Индивидуалната форма на обучение се осъществява чрез индивидуален последователен избор на дисциплини, самостоятелна подготовка по зададени от преподавателя алгоритъм и елементи и напълно индивидуализиран график, съгласуван между обучавания и Учебен отдел.

Чл. 28. Редовната форма на обучение дава следните права на обучаваните колежани:

 1. достъп до присъствени лекции и практически занимания в група с преподавател по утвърден график;
 2. достъп по график до видеовръзка с преподавател по време на изучаване на всеки учебен модул;
 3. достъп до онлайн платформата за електронно обучение на Колежа и до всички ресурси и активности, предвидени за всеки от учебните модули;
 4. достъп до новинарски форум, дискусионни форуми, чатове и система за кратки съобщения;
 5. достъп до получени оценки и рецензии;
 6. достъп до информация за историята на активностите;
 7. право за явяване на изпити при условията на Глава VI от Правилника;
 8. право за явяване на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и получаване на документи, удостоверяващи придобитата професионална квалификация по реда на Глава IX от Правилника.

Чл. 29. Самостоятелната форма на обучение дава следните права на обучаваните колежани:

 1. достъп до онлайн платформата за електронно обучение на Колежа и до всички ресурси и активности, предвидени за всеки от учебните модули;
 2. достъп до новинарски форум, дискусионни форуми, чатове и система за кратки съобщения;
 3. достъп до получени оценки и рецензии;
 4. достъп до информация за историята на активностите;
 5. право за явяване на изпити при условията на Глава VI от Правилника;
 6. право за явяване на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и получаване на документи, удостоверяващи придобитата професионална квалификация по реда на Глава IX от Правилника.

Чл. 30. Индивидуалната форма на обучение дава следните права на обучаваните колежани:

 1. възможност за избор на броя и поредността на изучаваните модули;
 2. формиране на таксата за обучение и извършване на заплащане във времето според броя и вида на изучаваните модули ;
 3. достъп до онлайн платформата за електронно обучение на Колежа и до всички ресурси и активности, предвидени за всеки от учебните модули;
 4. достъп до новинарски форум, дискусионни форуми, чатове и система за кратки съобщения;
  достъп до получени оценки и рецензии;
 5. достъп до информация за историята на активностите;
 6. право за явяване на изпити при условията на Глава VI от Правилника;
 7. право за явяване на Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация и получаване на документи, удостоверяващи придобитата професионална квалификация по реда на Глава IX от Правилника.

Чл. 31. (1) Промяна във формата на обучение може да се заявява писмено пред Директора на Колежа в края на всеки учебен семестър. Директорът разрешава промяната при наличие на организационни възможности и при съблюдаване на интегритета на учебния процес.
(2) Директорът може да инициира промяна във формата на обучение за колежани, записани за или обучаващи се в редовна форма на обучение, ако техният брой за конкретна група, семестър и специалност спадне под минимума за гарантиране на качествен и ефективен учебен процес. В този случай на колежаните се предлагат подходящи алтернативни форми на обучение, които да гарантират ефективно провеждане на учебния процес.

Чл. 32. Колежаните имат право да прекъснат обучението си за срок до 2 години, за което подават заявление до Директора. Прекъсването на обучението води до прекратяване на договора за обучение и загуба на правата на колежанина, произтичащи от статута на обучаван.

Чл. 33. Колежанин, който не е внесъл в срок семестриалната такса за обучение, се счита за напуснал.

Чл. 34. Финансовите взаимоотношения при прекъсване на обучението се уреждат съгласно Договора за обучение и/или допълнителни анекси към него.

Чл. 35. Възстановяване на права на прекъснали колежани може да стане със заявление, ако от датата на прекъсване са изминали не повече от 2 години и съществува обективна възможност за това (програмата е активна, съществува подходяща група и др.).

Чл. 36. При възстановяване на права по смисъла на предходния член се зачитат всички успешно положени изпити до момента на прекъсване или напускане. При настъпили промени в учебното съдържание, от възстановяващият правата си колежанин може да бъде изискано явяване на приравнителни изпити.

Чл. 37. При възстановяване на права се подписва нов Договор за обучение.

Чл. 38. Възстановяване на права при напускане може да стане по реда на възстановяване на правата при прекъсване. Колежът не е задължен да възстанови правата на напуснал колежанин.

Чл. 39. При неспазване на задълженията си, колежанинът се санкционира със забележка, предупреждение за изключване и изключване.

Чл. 40. (1) Нарушенията се регистрират и докладват от Учебен отдел на Директора, който налага съответното наказание. Преди да вземе решение, Директорът изисква писмено обяснение от колежанина и/или разпорежда допълнителна проверка на случая.
(2) Преписването по време на изпит се смята за тежко нарушение. При първи случай на преписване, изпитът се анулира, колежанинът получава предупреждение за изключване, а при втори се изключва от програмата без право на възстановяване.

Глава четвърта
Преподаватели

Чл. 41. Преподавателският екип на Колежа е съставен от професионалисти в различни сфери на бизнеса и университетските среди. Обучаващите по теория и практика на професията трябва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“.

Чл. 42. Учебен отдел поддържа база данни с действащите преподаватели в програмите на Колежа, съдържаща: имената, образованието, квалификацията и опита, преподаваните дисциплини, информация за връзка и личните данни, необходими за изготвяне на договори и извършване на разплащания.

Чл. 43. Преди началото на всеки учебен цикъл Учебен отдел извършва преглед на наличните преподаватели и тяхната натовареност за цялата продължителност на учебния цикъл. При установяване на нужда от допълнително наемане на преподаватели Учебен отдел уведомява Директора с доклад.

Чл. 44. Разгласяването на свободните места и процедурата по подбор се извършват по ред, определен от Директора за всеки отделен случай и съобразен с дисциплината, наличността на учебни материали и разработки, спешността на попълване на преподавателското място.

Чл. 45. Кандидатите за преподаватели подават Молба до Директора на Колежа, към която се прилагат следните документи: представят работна автобиография, дипломи и сертификати за завършено образование и допълнителна квалификация, снимка. При обявяване на процедура на подбор могат да бъдат въвеждани и допълнителни изисквания към документите, представяни от кандидатите.

Чл. 46. Учебен отдел организира приема и обработката на документите. По предложение на Учебен отдел Директорът на Колежа провежда събеседване с кандидатите.

Чл. 47. На одобрените кандидати се възлага провеждането на цикъл от лекции, по време на който дейността им подлежи на наблюдение.

Чл. 48. Взаимоотношенията между Колежа и всеки преподавател се уреждат с договор.

Чл. 49. Преподавателите са длъжни преди началото на всеки модул да направят преглед на наличното съдържание и активности в онлайн платформата за електронно обучение и при нужда да внесат необходимите корекции, поддържайки винаги актуално ниво на учебните материали.

Чл. 50. При започване на нов модул преподавателят представя дисциплината, обхвата, критериите за оценяване, начина на работа, изискванията към курсистите за конкретния модул, елементи за самоподготовка и самопроверка, задължителни и незадължителни дейности. Представянето се извършва лично, пред групата, и се дублира с текстово съобщение или видеозапис в съответния модул в платформата за електронно обучение.

Чл. 51. Преподавателят своевременно преглежда и оценява курсовите задания и разработки в съответствие с критериите за оценка на компетенции за модула и системата за оценяване, и дава обратна връзка към колежанина и към Учебен отдел чрез вписване на оценка и/или рецензия.

Чл. 52. Преподавателите са длъжни да се подготвят и участват във видеовръзките, определени за модула и организирани от УО, които представляват съществена и неделима част от общия ангажимент на преподавателя.

Чл. 53. Колежът организира периодични срещи на преподавателите и администрацията с цел обсъждане на работата и резултатите, както и на нови идеи, свързани с процеса на обучението.

Чл. 54. Колежът използва периодичните срещи за информиране на преподавателите за напредъка на международните проекти на Колежа и за представяне на новопридобито ноу-хау, нови методики и системи за преподаване и оценяване, нови възможности за използване на ИКТ в обучението.

Чл. 55. Преподавателите са длъжни да се явяват на работа в облекло и вид, които съответстват на положението им на преподаватели и на добрите нрави. Недопустимо е явяването на работа под въздействието на алкохол или наркотични вещества. Ако преподавателят приема медикаменти, влияещи на възприятията и реакциите му, той следва да уведоми Директора или ръководителя на Учебен отдел за това, като поверителността на получената информация е гарантирана.

Глава пета
Учебни планове, програми и графици

Чл. 56. Разработването на учебни планове и програми се възлага от Директора на Колежа. Изготвените програми се консултират с всички преподаватели по съответната и сродни дисциплини, като се отчитат интердисциплинарните връзки.

Чл. 57. Учебните планове и програми за придобиване на професионална квалификация по професия се изготвят в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Рамкова програма “Г” и Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.

Чл. 58. Въз основа на разработените учебни планове Директорът определя със заповед прилагането на учебен план, програми и седмично разписание за всеки отделен випуск.

Чл. 59. Учебен отдел изготвя графици за провеждане на редовни и поправителни изпити и ги обявява в онлайн платформата за обучение на Колежа. Изпитите се провеждат по реда на Глава VI от Правилника.

Чл. 60. Учебен отдел поддържа архив с всички одобрени и използвани учебни планове и учебни програми.

Глава шеста
Учебни материали

Чл. 61. Учебните материали и допълнителни ресурси съответстват на одобрените учебни програми.

Чл. 62. Учебните материали и ресурси са в електронен вид, разположени са в онлайн платформата за електронно обучение на Колежа и са достъпни за всеки приет колежанин. Учебните материали и ресурси са достъпни и за вече завършили колежани при заявено от тяхна страна желание.

Чл. 63. Учебен отдел разглежда и одобрява предложенията на преподавателите за нови материали и ресурси, и организира въвеждането им в платформата.

Чл. 64. Учебен отдел съдейства на преподавателите при подготовката на учебни материали и ресурси.

Чл. 65. Преди началото на всеки учебен цикъл, учебните материали подлежат на преглед, актуализация и функционално усъвършенстване с цел максимално използване на възможностите, които предлага електронната платформа за обучение. Материалите и ресурсите, които са оттеглени от употреба, се архивират.

Глава седма
Изпити и оценяване

Чл. 66. В Колежа се прилагат, самостоятелно или в комбинация, следните форми на проверка на знанията:

 1. писмен изпит;
 2. устен изпит;
 3. текущо задание.

Чл. 67. Проверката на знания може да се осъществява присъствено, дистанционно – асинхронно (чрез платформата за обучение) и дистанционно – синхронно (чрез видеовръзка).

Чл. 68. Писмените изпити представляват разработка на тема, казус или писмен тест с отворени или затворени въпроси, задача. Писмени тестове могат да бъдат оценявани и автоматично, когато видът на въпросите позволява това и в платформата е въведен алгоритъм за оценяване.

Чл. 69. Устните изпити представляват устен отговор на въпрос, устно развиване и решаване на казус или презентация.

Чл. 70. За оформяне на окончателна оценка за модул Учебен отдел подготвя изпитен протокол, който се попълва и подписва от преподавателя. Изпитният протокол е основен и задължителен документ, удостоверяващ явяването и получената оценка.

Чл. 71. Текущите задания представляват разработка на тема или въпрос, развиване и решаване на казус, задача.

Чл. 72. Оценяването се извършва паралелно по точкова и шестобална система (Приложение 2) и е обосновано от индивидуална писмена рецензия в достатъчен обем. Писмена рецензия не е задължителна, когато се оценява тест.

Чл. 73. При оценяване на постиженията по отделните модули се прилага комплексна многокомпонентна оценка, състояща се от текущи задания и финален писмен или устен изпит.

Чл. 74. Сумарното тегло на всички текущи задания не може да надхвърля 50% от окончателната оценка за модула.

Чл. 75. Броят и сложността на текущите задания могат да бъдат променяни за всяко издание на модула, по преценка на преподавателя и след съгласуване с Учебен отдел, но задължително се съобщават на колежаните по време на първото занимание от модула.

Чл. 76. При формиране на комплексна оценка за модул се взимат предвид всички оценени компоненти, за които получената оценка е не по-малко от 40 точки. Колежаните задължително държат повторно компоненти, чиято оценка е под 40 точки.

Чл. 77. Когато за формирането на оценка за модул се предвиждат няколко съставни компоненти, то финалната оценка се смята за положителна, ако е най-малко 50 точки и Среден 3.00.

Чл. 78. В протоколите от изпити, в които темата, вариантът или изпитният въпрос са индивидуални, се вписва номерът на изтегления билет, като към протокола се прилага и списък на въпросите. Списък на въпросите може да не се прилага, ако вместо номер на билет в протокола се впише темата, вариантът или изпитният въпрос.

Чл. 79. Оценките и рецензиите от текущи задания и активности, подлежащи на оценяване, се съхраняват в онлайн платформата за обучение за неограничен срок и за тях не се съставя протокол.

Чл. 80. (1) Хартиени варианти на текущи задания или финални изпити се използват по изключение, когато съществува обективна невъзможност да се използва онлайн платформата за обучение.
(2) Хартиени варианти на текущи задания се съхраняват в Учебен отдел за срок от 1 семестър, а хартиени варианти на финални изпити за формиране на оценка за модул се съхраняват до завършване на обучението.

Чл. 81. Протоколи от финални изпити или формиране на комплексна оценка, определящи оценките за модул, се съхраняват в Учебен отдел за неограничен срок.

Чл. 82. Сроковете за изпълнение и предаване на текущи задания се определят от преподавателя за всяко издание на модула.

Чл. 83. Писмени и устни изпити за формиране на финална оценка по модули се провеждат в края на всеки модул и на определени от Учебен отдел дати в рамките на поправителни сесии.

Чл. 84. Поправителни сесии се провеждат два пъти в годината – преди началото и след края на първия семестър за всяка учебна година.

Чл. 85. Всеки колежанин има право на две безплатни явявания на изпит по всяка дисциплина – на редовна и първа поправителна сесия. Всяко следващо явяване се заплаща. Таксата се определя със заповед на Директора.

Чл. 86. За да премине във втори курс, колежанинът трябва да е положил успешно не по-малко от две трети от предвидените за първи курс изпити в рамките на редовната или поправителните сесии. Ако това условие не е изпълнено и колежанинът все пак желае да продължи обучението си, той може да презапише първи курс.

Чл. 87. Изпит може да бъде отложен с разрешение на Директора след подаване на молба, придружена от обяснителен документ (болничен лист, командировъчно и др.).

Чл. 88. Колежанинът има право да се яви на изпит, за да повиши оценката си. Заявлението за явяване на повишителен изпит се подава задължително писмено. Актът на заявлението анулира предишната оценка и не може да бъде оттеглян.

Чл. 89. При три неуспешни явявания на изпит за модул Учебен отдел организира разговор с колежанина за обсъждане на ситуацията и възможните решения.

Чл. 90. (1) При проверка на знанията по дистанционен начин, оценката се въвежда от преподавателя в платформата за обучение.
(2) Въведените по реда на ал. 1 оценки се пренасят в протокол на хартиен носител от административен секретар, сверяват се със записите в платформата и се заверяват от ръководител Учебен отдел. В този случай протоколът не се подписва от преподавателя, а в поле "Забележка" се отбелязва "по чл. 90 от Правилника на Колежа".

Чл. 91. Резултатите от изпитите и от текущото оценяване се обявяват от Учебен отдел в платформата за обучение не по-късно от 14 дни от датата на провеждане. Резултати от текущо оценяване за дейности, ситуирани в платформата за онлайн обучение и с въведен алгоритъм за автоматично оценяване се обявяват на колежанина незабавно след приключване на дейността в електронен вид.

Чл. 92. Оценка от изпит може да бъде оспорена с подаване на мотивирана молба за преразглеждане до Директора на Колежа чрез Учебен отдел. Учебен отдел изготвя справка и становище и ги представя на Директора, който взима окончателно решение в 14-дневен срок за:

 1. Отхвърляне на молбата и оставяне без последствие;
 2. Преразглеждане на оценката, когато оспорената оценка е от писмен изпит или текущо задание. В този случай е възможно ревизираната оценка да бъде по-ниска или по-висока от предишната или да я потвърди;
 3. Насрочване на нов изпит пред комисия, когато оспорената оценка е от устен изпит.

Чл. 93. За явяване на поправителен изпит е необходимо колежанинът да уведоми Учебен отдел със заявление в електронен вид, в което да упомене избрания от него изпит и дата, ако в графика на поправителната сесия е посочена повече от една дата за конкретния изпит.

Чл. 94. В един ден може да бъде положен само един изпит. Изключение се прави само ако изпитът включва повече от един компонент. В този случай е допустимо да се проведат повече от един изпитни компонента в един ден, последователно или с прекъсване.

Чл. 95. Заявление за явяване на поправителен изпит трябва да се подаде не по-късно от седем дни преди датата на изпита.

Чл. 96. Колежаните, положили успешно всички предвидени в учебния план изпити, получават правото да се явят на Държавни изпити (ДИ) по теория и практика на професията на основание чл. 33, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от ЗПОО.

Чл. 97. Датите за провеждане на ДИ по теория на професията се определят ежегодно със заповед на Министъра на образованието и науката. Колежът може да провежда ДИ на всички обявени дати или само на някои от тях.

Чл. 98. Сроковете за подаване на заявления от колежаните за допускане на ДИ се определят от МОН.

Чл. 99. Датите за провеждане на ДИ по практика на професията и сроковете за предаване на писмените разработки за рецензия се определят от Директора на Колежа.

Чл. 100. За явяване на ДИ колежаните дължат такса, чийто размер се определя със заповед на Директора.

Чл. 101. Организацията и съдържанието на ДИ е съгласно чл. 34 и чл. 36 от ЗПОО и Национална изпитна програма за провеждане на ДИ за придобиване на IV степен на професионална квалификация.

Чл. 102. Директорът на Колежа назначава комисии за провеждане на изпита за придобиване на професионална квалификация в съответствие с чл. 35 от ЗПОО.

Чл. 103. На основание чл. 39, ал. 1 от ЗПОО, Колежът издава Свидетелство за професионална квалификация на колежаните, положили успешно двете части на ДИ.

Чл. 104. По желание на колежанина Свидетелството за професионална квалификация може да бъде комплектовано с приложение EUROPASS, което описва професионалните умения, усвоени в резултат от обучението.

Допълнителни разпоредби

§1. “Прекъсване на обучението” е прекратяване на действието на договора за обучение и на сроковете за обучение, което става по желание на обучавания и след подаване на молба до Директора. Прекъсването на обучение дава право за връщане в програмата за обучение при определени от Колежа условия.
§2. “Напускане на обучението” е прекратяване на действието на договора за обучение чрез преустановяване на изпълнението на задължения на обучаван по негова инициатива и без да информира за това администрацията на Колежа. Напускането не дава право за връщане в програмата за обучение.


Приложение 1 – Допълнителни указания относно изпити и задания

1. Изпити

Изпитите се насрочват и провеждат съгласно процедурите, описани в Правилника за дейността на Колежа.

Преди изпит, колежаните са длъжни да:

 1. се информират за датата, часа и формата на провеждане на изпита;
 2. подготвят помощни материали, ако са получили такива инструкции;
 3. носят със себе си документ за самоличност;
 4. се явят пред залата, в която ще се проведе изпитът не по-късно от 10 минути преди обявения час, a при явяване след този час, квесторите имат право да откажат достъп до залата.

По време на изпит, колежаните са длъжни да:

 1. спазват стриктно инструкциите на изпитващия преподавател и/или квесторите;
 2. спазват ред и тишина в залата, в която се провежда изпитът;
 3. предадат всички листове, чернови и оригинали, които са ползвали по време на изпита.

Не се разрешава изнасяне на изпитни материали извън мястото на провеждане.

Важно!
Преписването по време на изпит се смята за тежко нарушение. При първи случай на преписване, изпитът се анулира, колежанинът получава предупреждение за изключване, а при втори се изключва от програмата без право на възстановяване.

2. Писмени задания

В рамките на учебния процес в Колежа, колежаните разработват писмени задания (казуси, есета, проекти, задачи).

Колежаните се задължават да спазват посочения в този текст формат за оформяне на писмени задания, освен ако при възлагане на задачата преподавателят не е дал други указания за това.

Оформяне на писмени задания

Всички писмени задания задължително имат заглавна страница, съдържаща:

Наименованието на учебното заведение – Колеж по мениджмънт “Адам Смит” (в горната част на страницата);
Тема на разработката и наименование на дисциплината, за която се отнася писмената работа ( в средата на страницата);
Трите имена и факултетният номер на колежанина, номер на випуска и датата на изготвяне (в долната част на страницата).

Заглавна страница не се поставя, ако обемът на заданието е под 5 страници. В този случай посочените по-горе атрибути на заглавната страница се поставят в горната част на първата страница от заданието, а основният текст започва веднага след това, на същата страница.

Макет на заглавната страница може да бъде свален от онлайн платформата за обучение на Колежа.

Задания могат да бъдат предавани в платформата като прикачени файлове. Платформата дава възможност разработката на колежанина да бъде въвеждана посредством вградения онлайн текстов редактор на платформата. Ако колежанинът избере този начин на предаване, задължението за използване на заглавна страница отпада.

Технически изисквания:
Шрифт на основния текст: Arial, Times New Roman
Размер на шрифта на основния текст: не по-малко от 10pt и не повече от 12pt, стандартни (единични) междуредия
Размер на страницата: А4, стандартни полета

Задания, написани на ръка не се приемат! Изключение може да бъде направено за задания по дисциплината „Езикова култура“, когато преподавателят изрично е указал това като изискване или възможност.

Посочване на източници

При създаване на писмени работи от колежаните се очаква да ползват чужди материали и външни източници на информация. В такива случаи позоваването на авторите на тези матерали и посочването на източниците е задължително. Ползването на чужди текстове без позоваване е плагиатство и е наказуемо.

Предаване на задания

Задания се предават по електронен път чрез платформата за онлайн обучение и в срока на заданието. Задания, подадени след определения краен срок, могат да бъдат подавани, ако настройките на заданието го позволяват. В тези случаи предадената работа се маркира в червено и с текст, посочващ закъснението. Задания, предадени по начин различен от указания от преподавателя се игнорират и се смятат за непредадени. Преподавателят може да разгледа или отхвърли задания подадени след изтичане на крайния срок. При оценяване на такова задание, преподавателят може да свали до 20 точки от окончателната оценка заради забавянето.

При възлагане на задачата преподавателят задължително указва срок за предаване, който се залага в платформата. Този срок не подлежи на удължаване, освен в случаите на обективни затруднения за изпълнението (болест, командировка и др.) В тези случаи преподавателят може да вземе решение за удължаване на срока по отношение на конкретен колежанин, като задължително информира Учебен отдел за това свое решение.

 

Приложение 2 – Система за оценяване

Сваляне на файла с Приложение 2