Дисциплини

Запознайте се с дисциплините, които се изучават в програмата по "Предприемачество и мениджмънт". Програмата е разработена на модулен принцип и включва всички изброени дисциплини. Обикновено в рамките на един семестър се изучават 4 или 5 модула, а всеки модул завършва с изпит или формиране на комплексна оценка. С приключването си, модулът освобождава място за следваща дисциплина. По този начин постепенно се въвеждат всички дисциплини от програмата.

Бизнес дисциплини

МИКРОИКОНОМИКА
Модулът въвежда колежаните в икономическата терминология и основите на икономическата теория. Обикновено този модул е на първо място в учебната програма и чрез него се изгражда подходящата нагласа за работа с икономическа и бизнес материя. | Андрей Стойчев, MBA

МАРКЕТИНГ
Подробно разглеждат отделните елементи на маркетинга от гледна точка на бизнес организацията. Включват разработка и представяне на маркетингов проект. | д-р Иво Велинов

МАКРОИКОНОМИКА
Модулът разглежда функционирането на икономиката на макрониво. Изследва основни концепции като капитал, инвестиции, спестявания, данъци, търговски и платежен баланс, държавен бюджет и преразпределяне. | Стефка Маноилова

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Този модул занимава колежаните както с теорията на управление на човешки ресурси, така и с интересни практически-ориентирани теми – длъжностни характеристики, възнаграждения, групи, лидерство, организационни структури. | доц. д-р Ирина Данаилова

СЧЕТОВОДСТВО
Модулът е съсредоточен върху практически занимания, предхождани от въвеждаща теория. Практическите занимания се водят в компютърен кабинет. | Стефка Маноилова

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
Разглежда процеса на стратегическо управление в бизнес организацията. Модулът включва изучаване на инструментариума за анализ и прилагане на стратегически решения и политики. Включва разработка на бизнес проект. | Андрей Стойчев, МВА

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Модулът предлага детайлизиран поглед върху финансите на фирмата, структурата им, начините за управление. Разглежда капиталовите пазари, ролята на търговските банки и централната банка. Изучава финансовия анализ като инструмент за оптимизиране на фирменото управление. | Дончо Ковачев

АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
Разглежда инвестиционния процес от идеята до вземането на решение за приемане или отхвърляне на инвестицията. Включва разработка на инвестиционен проект. | Дончо Ковачев

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
Всичко, което един успешен мениджър трябва да знае за взаимоотношенията между хората на работното им място. Освен много полезен, модулът е и забавен и предлага множество реални казуси и симулации. | д-р Десимира Велкова

СТАТИСТИКА
Основи на бизнес статистиката. Модулът е ориентиран към методи и инструменти за обработка на бизнес информация. | доц. д-р Славка Ненова

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Разглежда процеса и етапите на подготовка, изпълнение и приключване на проект. Включва разработка на конкретен проект. | доц. д-р Ирина Данаилова

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Модулът е фокусиран основно върху Търговския закон, Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия, Закона за защита на конкуренцията. Разглежда структурата на цялата действаща законова уредба и обръща особено внимание на актовете, свързани с правилата за бизнес и правата на потребителите. Част от модула е посветена на принципите на медиацията като инструмент за решаване на спорове и на разглеждането на Закона за медиацията. | адв. Дияна Топузова

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СТРУКТУРИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ | Андрей Стойчев, МВА

europass

От есента на 2008 година Колеж “Адам Смит” издава Europass приложения към Свидетелствата за професионална квалификация. Приложенията осигуряват прозрачност и бързо признаване на националния документ за придобита професионална квалификация на територията на ЕС. Europass приложенията са полезни при започване на работа или продължаване на обучението и допълват Европейския формат на автобиография и Европейския езиков паспорт.

Общообразователни дисциплини

ЕЗИКОВА КУЛТУРА
Модулът предполага усъвършенстване на вербална и писмена комуникации. | Вероника Костова-Йорданова

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ и ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Дисциплината се занимава със структурата на държавната власт, йерархията, задълженията и правомощията на администрацията. Представя историята на създаването на днешния ЕС, проследява основополагащите договори и принципи на Съюза, набелязва актуалните тенденции в развитието му. | адв. Дияна Топузова и д-р Милена Колева-Звънчарова

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Дисциплината е базирана изцяло на програми с отворен код. Основната операционна система, която се ползва от работните станции, е Ubuntu Linux, а обучението се извършва с помощта на пакета LibreOffice – текстообработка, електронни таблици, презентации. Има възможност за преход и сравнение с Microsoft Office. | Людмила Величкова-Иванова

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ
Този модул е сред най-новите разработки на колежа. Целта му е да запознае обучаваните с характерни култури, общества, обичаи, знаци. Поставя деловите комуникации и взаимоотношения в по-широк контекст. | д-р Милена Колева-Звънчарова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК | Росица Василева

Кандидатствай онлайн!