Завършване на обучението по предприемачество и мениджмънт

Подготовка за ДИ

До държавни изпити се допускат колежани, които са положили успешно (с резултат 50 или над 50 точки) изпитите по всички предвидени в учебния план дисциплини. Когато това условие бъде изпълнено, администрацията оформя съответната документация, която позволява колежанинът да бъде допуснат до ДИ. Това не става автоматично, а след подаване на заявление от колежанина не по-късно от определения от министъра на образованието и науката за съответната изпитна сесия. Това изискване се налага, тъй като по закон колежаните имат право (1) да се явят на държавни изпити на сесия по техен избор и (2) да се явяват на държавни изпити неограничен брой пъти до успешното им полагане. В заявлението си колежаните посочват дали желаят да се явят и на двата изпита (теория и практика) или само на единия – ако преценяват, че така е по-удобно за тях или ако вече са положили успешно само единия от изпитите.

Подготовката за изпита по теория на професията се извършва по утвърдени Национални изпитни програми, които са на разложение на колежаните в разширената секция на сайта.

При подготовка за изпита по практика на професията е необходимо да се заяви тема за бизнес проект, която да бъде утвърдена със заповед на директора на Колежа. Заповедта съдържа задание за разработката, което описва задължителните и минимални изисквания към нея, както и датата, до която готовият проект следва да бъде представен за рецензия. По време на работата си колежаните имат право на консултации с преподавател по отношение на структурата и съдържанието на проекта. Готовите проекти се предават за рецензия, която колежаните получават не по-късно от една седмица преди датата на изпита по практика (защита на проекта), така че да могат да подготвят представянето си и да адресират евентуалните бележки на рецензента.

Дати за ДИ

Държавни изпити може да се провеждат три пъти в годината на дати, определени със заповед на Министъра на образованието и науката. Изпитите се провеждат в януарска, юнска и септемврийска сесия. В Колежа гарантираме минимум една сесия годишно – през м. септември – тъй като интересът към ДИ през януари е традиционно слаб, а през юни учебната година в Колежа все още не е завършила. За датите на изпитите за конкретна учебна година можете да се информирате в офиса на Колежа. Заповедта, с която се определят датите, се отнася до датите на изпитите по теория на професията (писмен изпит). Изпитите по практика на професията (изготвяне и защита на проект) по традиция се насрочват със заповед на директора на Колежа една седмица след изпита по теория. Заповедта на министъра на образованието и науката посочва и краен срок за подаване на заявление за допускане до ДИ.

europass

От есента на 2008 година Колеж “Адам Смит” издава Europass приложения към Свидетелствата за професионална квалификация. Приложенията осигуряват прозрачност и бързо признаване на националния документ за придобита професионална квалификация на територията на ЕС. Europass приложенията са полезни при започване на работа или продължаване на обучението и допълват Европейския формат на автобиография и Европейския езиков паспорт.

Провеждане на ДИ

Държавният изпит по теория на професията е писмен изпит с продължителност от 4 астрономически часа. Изпитът обичайно започва в 9:00 часа, а колежаните трябва да се явят пред залата не по-късно от 30 минути преди този час. Допускането в залата става след представяне на квесторите на лична карта. Настаняването в залата става по ред, определен от квесторите, а техните инструкции са задължителни за колежаните. Изпитните теми, определени в Националната изпитна програма, са запечатани в непрозрачни пликове. Темата се тегли в началото на изпита и се прочита на глас заедно с поясненията и указанията към нея. Веднага след изтеглянето се правят копия на листа с изпитния въпрос и поясненията, вкл. евентуални приложения, които се раздават на всеки колежанин. Не се разрешава напускане на залата в първите 60 минути от изпита. Всяко напускане на залата след изтичането на първите 60 минути се отбелязва в квесторския протокол.

Държавният изпит по практика на професията е представяне и защита на предварително разработен бизнес проект. Изпитът започва в 9:00 часа и продължава до изслушване на представянията и защитите на всички допуснати до изпита колежани. Изпитът се провежда пред комисия в тази последователност:

1. Представяне на разработката от колежанина (компютърна презентация до 10 минути)

2. Прочитане на рецензията върху разработката

3. Отговор на колежанина на въпросите и проблемите, повдигнати от рецензента

4. Допълнителни въпроси от комисията по разработката

Оценяване

Изпитните работи от изпита по теория на професията се проверяват независимо от двама проверители, а при разминаване на тяхната оценка с повече от 1 единица – от арбитър. Работите се оценяват в точки, а оценката се преобразува в шестобална, съгласно формулата, заложена в Националната изпитна програма. Оценките се обявяват веднага след оформянето им от комисията по оценяване, което обичайно отнема от 10 до 14 дни.

Оценките от изпита по практика на професията се оформят от комисията по оценяване след изслушване на всички представяния и защити в деня на изпита и се обявяват веднага.

Дипломиране

Паралелно с провеждането на изпитите, вкл. в дните на самите изпити, се извършва проверка на учебната и изпитната документация за целия период на обучение на колежаните от представител на Регионалния инспекторат по образованието – София. Представителят на РИО има право да присъства на изпитите и да се увери в самоличността на колежаните като поиска за проверка техен документ за самоличност. Представителят на РИО определя времето на приключване на проверката на документацията, което е задължително условие за пристъпване към подготовка на свидетелствата за професионална квалификация. Колежаните, които са издържали успешно и двата държавни изпита, трябва да положат подпис върху подготвените свидетелства. След това тези свидетелства подлежат на вписване в регистъра на Министерството на образованието и науката – вписването става от директора на Колежа в присъствието на служител на МОН и представителя на РИО. След вписване в хартиения регистър, свидетелствата се сканират и качват в електронния регистър на МОН – обичайно това става в следващия работен ден. След изпълнението на тази последна стъпка, колежаните, на които е присъдена степен на професионална квалификация могат да получат свидетелствата си лично и срещу подпис в удобно за тях време. Няма краен срок за получаване на свидетелствата, а неполучените свидетелства се съхраняват в Колежа.

Кандидатствай онлайн!