Такси за обучение

Таксите за обучение в Колеж „Адам Смит“ се заплащат само по банков път. В Колежа не се приемат никакви плащания в брой.

Размерът на Вашата семестриална такса е фиксиран в договора за обучение, който сте подписали при постъпването си в Колежа. Таксите за първи семестър на новоприетите колежани и курсисти трябва да бъдат внесени до две седмици след подписването на Договора за обучение за съответната програма/специалност, а таксите за следващите семестри – не по-късно от 1 седмица преди началото на съответния семестър. Всички отстъпки, които колежаните ползват, се прилагат само при внасяне на дължимите такси в срок.

Таксите за обучение за новоприетите първокурсници през 2021-2022 учебна година са:

Неприсъствена (самостоятелна) форма на обучение – 550.00 лева/семестър (4 семестъра)

Неприсъствена (индивидуална) форма на обучение – без семестриална такса, заплаща се такса за всеки записан модул (от 128.00 до 148.00 лв. на модул, общо 21 модула)

Държавни изпити и дипломиране (всички форми на обучение) – такса от 80.00 лева за всеки изпит (изпит по теория и изпит по практика на професията)

Уникредит Булбанк 

BIC/SWIFT: UNCRBGSF
IBAN: BG38 UNCR 7000 1523 0082 20
Титуляр: Частен професионален колеж по мениджмънт „Адам Смит“ ЕООД

payment-card-laptop-150x150

Важно! Задължително вписвайте факултетния номер, за който се отнася плащането. Ако плащате таксата за 1-ви семестър и все още не знаете факултетния си номер, задължително впишете в платежния документ текст „такса 1-ви семестър“. Ако някой внася или плаща таксата от Ваше име, освен данните на платеца в платежното нареждане задължително трябва да бъдат вписани и трите имена на колежанина/курсиста.