Предприемачество и мениджмънт

AdamSmith2015-6

Колеж по мениджмънт „Адам Смит“ е специализирано бизнес училище, което предлага програми за професионална квалификация, акредитирани в България.

Всички програми са от системата на професионалната квалификация и не водят до придобиване на образователни степени от висшето образование. Колежът е специализирано професионално бизнес училище, ориентирано към развиването на практически приложими компетенции, с които могат успешно да се решават проблемите на реалния бизнес. Професионалната диплома гарантира именно тази практическа приложимост и връзката с ежедневните бизнес ситуации, пред които се изправят предприемачите и мениджърите.

Колежът предлага възможности за изучаване на програмите си в присъствена, самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

Програмата "Предприемачество и мениджмънт" e за придобиване на IV степен на професионална квалификация от Националната квалификационна рамка на България (Ниво 5 от Европейската квалификационна рамка).

За програмата

– “Предприемачество и мениджмънт” е специалност с широк профил на управленска компетентност и значителни възможности за реализация в бизнес сферата. Получавайки IV-та степен на професионална квалификация по професия “Фирмен мениджър”, колежаните могат да създават и ръководят собствена фирма, да бъдат ръководители на отдели и направления в малки и средни предприятия и да работят като специалисти в големи компании.

– Една от най-успешните комбинации по отношение на професионалната реализация е съчетаването на висше образование, каквото много от обучаващите се в програмата вече са придобили, с професионална квалификация – обикновено в различни предметни области, като например инженерно образование в комбинация с бизнес-ориентирана квалификация.

Акредитация

– Тази програма е лицензирана от Министерството на образованието на Република България и успешното й завършване води до придобиване на IV степен на професионална квалификация. Това е и най-високата степен на професионална квалификация, която може да бъде придобита в България, съгласно Националната квалификационна рамка.

За кого е

– Програмата е предназначена за хора, завършили най-малко средно образование, които желаят да придобият практически ориентирана професионална квалификация в областта на икономиката и мениджмънта. Крайната цел е развитие и усъвършенстване на предприемачески умения.

– Програмата е изключително удобна за работещи хора, защото и двете форми на обучение позволяват съчетаването на работа и учене.

– За тази програма не е необходима предварителна квалификация или подготовка в областта на бизнеса и икономиката.

Какво включва

– Целта на тази програма е да предложи солидна основа от знания и практически умения, свързани с икономическите процеси. Вие ще бъдете в състояние да извършвате сложни бизнес анализи, да определяте стратегии и да управлявате други хора, като ги мотивирате за постигане на целите на организацията. Заемайки се с общи управленски дейности, вие ще познавате отблизо и дейността на различните функционални области – маркетинг, финанси, човешки ресурси, производство и др. Ще разпознавате микро и макроикономическите процеси и ще бъдете в състояние да адаптирате действията си спрямо изискванията на средата, за да поддържате и развивате конкурентноспособността на организацията.

– Вие ще изучавате всички дисциплини, посочени в тази страница, като заедно с преподавателите си ще работите по интегрирането им в общ и практически ориентиран бизнес инструментариум.

– Широкият спектър на изучаваните дисциплини осигурява пълно покритие на икономическите дисциплини. Акцентът, поставен върху предприемачеството, общия мениджмънт и стратегическото планиране и управление, осигурява степента на компетентност, необходима за създаване и управление на малък и среден бизнес. „Адам Смит“ е училище за предприемачи!

Формат

– Програмата се предлага в два варианта: присъствена (присъствени занимания в началото и в края на всеки модул, пълен достъп до онлайн платформа и ресурси, вкл. видеовръзка на групата с преподавател) и неприсъственаформа (изцяло самостоятелна подготовка с пълен достъп до онлайн платформа и ресурси).

– Присъствената форма включва четири семестъра, разпределени в две години. Присъствените занимания се провеждат в съботни и неделни дни в началото и в края на всеки модул (стандартната продължителност на един модул е 8 седмици, а едновременно се изучават до 2 модула). Акцентът в присъствените занимания е поставен върху дискутирането и надграждането на предоставените учебни материали, както и върху практически занимания – работа по казуси и проекти, упражнения върху използването на различни видове бизнес инструментариум. Тази форма включва пълен достъп до всички разработени ресурси в онлайн платформата на Колежа – текстове, упражнения, видео – както и достъп до видеовръзка с преподавател в съгласувано с цялата група време.

– Неприсъствената форма е подходящо решение за хора, които желаят да придобият професионална квалификация, но не са в състояние или не желаят да се възползват от присъствените занимания, а в същото време притежават нужните умения за самоорганизация и самостоятелно учене. Тя е подходяща и за онези, които желаят да приключат обучението си в различен срок. Неприсъствената форма дава право на достъп до всички учебни материали и форумите на онлайн платформата за обучение, но не и на посещение на присъствените учебни занимания и на участие във видеосесиите с преподавател.

Колежът предлага два варианта на тази форма: (1) самостоятелна, която се провежда паралелно с обучението в присъствената форма и (2) индивидуална, в която колежанинът сам избира темпото, вида и броя модули, които ще изучава, времето за подготовка, изпитната сесия, на която ще се яви. Придобиването на цялостна професионална квалификация по този начин е възможно, ако колежанинът завърши обучението си в срок до 3 години.

Кандидатствай онлайн!